L3-banner-media

Na UKF v Nitre zasadali rektori

V dňoch 12. a 13. decembra 2016 sa stretli rektori a rektorky vysokých škôl a univerzít na svojom 79. zasadnutí na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na rokovaní sa zúčastnil okrem iných aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, s ktorým Slovenská rektorská konferencia (SRK) diskutovala o budúcoročnom rozpočte verejných vysokých škôl a jeho rozpise, ako aj o návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy.
SRK považuje návrh cieľov za dôležitý koncepčný dokument a preto sa ním bude opätovne zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí v januári 2017. SRK už teraz akcentovala potrebu zosúladiť ciele s výsledkami aktuálnej hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, ktorú však musí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte predložiť.
SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd), tak aby bola zabezpečená dostatočná úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách, čo je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR.
K návrhu metodiky a rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2017 vyjadrili členovia SRK viaceré pripomienky.
Rektori a rektorky sa tiež oboznámili s iniciatívou ministerstva zaviesť systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti na vysokých školách, ktorý vychádza z britského modelu hodnotenia RAE/REF, súčasným stavom financovania univerzitného športu, či témou identifikácie predátorských vydavateľov.
Text spracovala: Mgr. Mária Čikešová
Autor fotografií: Lubo Balko
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo