L3-banner-media

Záujmové vzdelávanie ako výhoda na trhu práce

Ponúknuť študentom atraktívne témy a oblasti, ktorých zvládnutie ich zvýhodní na trhu práce pred inými absolventmi pomáhajúcich profesií je cieľom novovzniknutej myšlienky rozvoja záujmového vzdelávania na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. „V akademickom roku 2016/2017 sme sa zamerali na posilnenie a rozvoj komunikačných zručností v jazykoch marginalizovaných alebo znevýhodňovaných menšín,“ informoval dekan fakulty doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. „Ponúkali sme pre študentov a absolventov FSVaZ kurz posunkového jazyka a kurz rómskeho jazyka a reálií. Záujmové vzdelávanie je zároveň našou ponukou bývalým študentom, ktorí sa chcú vo svojej profesii naďalej odborne rozvíjať. Za úspešné absolvovanie kurzu získa frekventant od FSVaZ osvedčenie o absolvovaní.“
Prvý Kurz slovenského posunkového jazyka 1, ktorý prebiehal počas celého semestra na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, úspešne absolvovalo dňa 20. decembra 2016 dvadsať študentov z rôznych katedier fakulty. Kurz bol súčasťou ponuky záujmového vzdelávania pre študentov a absolventov FSVaZ.
Všetci študenti za úspešné absolvovanie kurzu v rozsahu dvadsať hodín získali osvedčenie potvrdzujúce základné zručnosti v posunkovom jazyku. Osvojili si základné teoretické poznatky o kultúre komunity nepočujúcich, o zásadách komunikácie s nepočujúcimi a slovnú zásobu na základné témy.
Kurz viedla PhDr. Veronika Šimonová, ktorá je internou doktorandkou v odbore sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied. „V súčasnosti je len veľmi málo jednotlivcov v pomáhajúcich profesiách, ktorí by ovládali aspoň základy posunkového jazyka a dokázali tak komunikovať s klientmi, ktorí majú sluchové postihnutie v ich materinskom jazyku, ktorým je slovenský posunkový jazyk. Preto veľmi oceňujem, že som mohla byť súčasťou tohto skvelého projektu a ponúknuť študentom ďalšiu alternatívu ako sa vzdelávať a napredovať. Počas kurzu sme mali možnosť spoznať kolegov z rôznych katedier, prepájať naše poznatky z jednotlivých odborov a pozrieť sa na túto problematiku komplexnejšie. Študenti boli veľmi disciplinovaní, mali obrovskú motiváciu študovať posunkový jazyk a vyjadrili odhodlanie pokračovať aj v ďalších kurzoch,“ uviedla lektorka kurzu. Pre nových záujemcov sa Kurz slovenského posunkového jazyka 1 bude otvárať v zimnom semestri akademického roku 2017/2018. 
Rovnako zaznamenal úspešné ohlasy aj Kurz rómskeho jazyka a reálií, ktorý absolvovali nielen súčasní študenti, ale aj absolventi FSVaZ. Zo získaných zručností ocenili najmä základy komunikácie v rómskom jazyku, ktoré sú pre pomáhajúcich profesionálov nevyhnutné a rozvoj schopnosti citlivo vnímať rozličné sociálne znevýhodnenia a obmedzenia. Na ponuke nových kurzov pracujeme a ponuka bude zverejnená pred začiatkom nového akademického roka.
Autorky textu: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., PhDr. Veronika Šimonová
Autor fotografií: PhDr. Veronika Šimonová
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo