L3-banner-media

UKF v Nitre získala členstvo v prestížnej frankofónnej agentúre

Nové možnosti pre študentov, výskumných pracovníkov či pedagógov, ktorí ovládajú aspoň na začiatočníckej úrovni francúzsky jazyk, sa otvárajú na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita totiž získala členstvo vo frankofónnej univerzitnej agentúre L´Agence Universitaire de la Francophonie (AUF; https://www.auf.org/), ktorá v súčasnosti združuje 817 členov zo 106 krajín z celého sveta a na Slovensku medzi nich doteraz patrili len tri univerzity (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave).
Ako nás informovala doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD., vedúca Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorá celú aktivitu iniciovala, podmienky na prijatie sú veľmi prísne a príprava na prijatie veľmi náročná. „Univerzita musela vypracovať dossier d´adhésion (žiadosť o prijatie) a uviesť požadované údaje, ktoré prezentujú každodenný život UKF na všetkých fakultách. Bolo potrebné preložiť do francúzštiny všetky študijné programy, ktoré má UKF akreditované a štatút univerzity, uviesť publikácie, aktivity, konferencie a medzinárodnú spoluprácu, počty študentov na všetkých troch stupňoch štúdia, a samozrejme napísať motivačný list a odôvodniť prečo usilujeme o prijatie, čo ponúkame. Celá príprava nám trvala niekoľko mesiacov (január – september 2016)“, vysvetlila.
Na UKF v Nitre, konkrétne na Filozofickej fakulte, sa vyučuje hneď niekoľko odborov po francúzsky: príprava učiteľov na Katedre romanistiky, nový študijný odbor akreditovaný v poslednej akreditácii s názvom Románske jazyky v interkultúrnej komunikácii, spojený študijný program medzi Katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy a prekladateľstvo a tlmočníctvo na Katedre translatológie.
AUF prispieva k vytváraniu vedeckého priestoru vo francúzštine a po celom svete združuje vysokoškolské a výskumné inštitúcie. Členstvo v agentúre prinesie Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spoluprácu s frankofónnymi akademickými partnermi po celom svete. Okrem udržiavania živého frankofónneho vedeckého prostredia, AUF ponúka služby pre študentov, lektorov a výskumných pracovníkov, vrátane financovania mobility, prístup k on-line študijným odborom a podporu výskumných projektov. Agentúra takisto podporuje inštitúcie, ktoré prechádzajú modernizáciou (upgrade systémov riadenia; sebahodnotiace a hodnotiace programy...).
AUF pôsobí po celom svete, sídlom sekcie pre strednú Európu je v Bukurešti (Rumunsko).
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo