L3-banner-media

Aké sú tradícia a inovácia v translatologickom výskume?

Inšpiráciu, nové výskumné podnety, odborné rady a odporúčania, nové kontakty, možnosti budúcej spolupráce – to všetko priniesla medzinárodná konferencia s názvom Tradícia a inovácia v translatologickom výskume V., ktorá sa konala 7. februára 2017. Ako napovedá samotný názov, témy konferencie boli skutočne pestré. Príspevky sa týkali rôznych tém, ako napr. subjektu prekladateľa a profesijnej etiky, dejín prekladu, tlmočenia, analýzy rôznych prekladateľských orieškov i moderných fenoménov, akými sú postediting či crowdsourcing v preklade sociálnych sietí.
Odbornými garantmi podujatia boli prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., Mgr. Emília Perez, PhD. a PhDr. Martin Djovčoš, PhD. Naše pozvanie prijali aj prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. a doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. Vďaka odborným garantom konferencie a váženým hosťom poskytlo toto podujatie všetkým zúčastneným priestor, kde mohli prezentovať svoj výskum a dostať naň spätnú väzbu od skutočných odborníkov v oblasti translatológie.
Podnetné pripomienky a zaujímavé otázky si však vymieňali i účastníci navzájom. Konferencie sa zúčastnili doktorandi a postdoktorandi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Univerzity Komenského a zo Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave, prítomnosťou nás poctili i zahraniční hostia a vystupujúci z Prahy a Varšavy a o svoje výskumné poznatky sa s kolegami podelili aj samotní doktorandi Katedry translatológie FF UKF v Nitre. Práve vďaka doktorandom Katedry translatológie – Mgr. Andrejovi Zahorákovi, Mgr. Martinovi Kažimírovi a Mgr. Zuzane Jánošíkovej, bola tento rok obnovená tradícia tohto podujatia. Konferencia sa konala s finančnou podporou projektu VEGA Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom. Registračné č. projektu 2/0200/15. Novinkou tohto ročníka bol live streaming uskutočnený v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF v Nitre, vďaka ktorému mohli podujatie naživo sledovať online aj tí nadšenci translatológie, ktorí sa nemohli podujatia zúčastniť osobne.
Odborným garantom, hosťom i účastníkom ďakujeme, veríme, že nadviazané spolupráce budú úspešné a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie znova o rok!
2017 ff KTR1  2017 ff KTR2
Autor článku: Mgr. Zuzana Jánošíková
Autor fotografií: Mgr. Igor Tyšš, PhD.
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo