L3-banner-media

"Doctor honoris causa" pre prof. Khana a prof. Helusa

Vo štvrtok 2. marca 2017 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre rozšírené o Vedeckú radu Filozofickej fakulty a Vedeckú radu Pedagogickej fakulty, ktoré sa konalo pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom výnimočným osobnostiam a blízkym spolupracovníkom univerzity - filozofovi prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi, Ph.D. z Torontskej univerzity v Kanade, a in memoriam pedagogickému psychológovi Dr.h.c. prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc. z Univerzity Karlovej v Prahe.
Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zúčastnili sa jej významné osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života.
Ako informoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., Abrahimovi Habibullovi Khanovi bol titul udelený za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti humanitných vied a osobitne v oblasti štúdia svetových náboženstiev, za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre vo výskume odkazu Sørena Kierkegaarda, a Zdeňkovi Helusovi za významný prínos v rozvoji pedagogických vied.
Abrahima Habibullu Khana navrhla na ocenenie Filozofická fakulta UKF v Nitre a tento návrh schválila Vedecká rada UKF v Nitre dňa 14. apríla 2016. „Abrahim Habibulla Khan našu univerzitu po prvýkrát navštívil v roku 2007, kedy vystúpil na konferencii o Sørenovi Kierkegaardovi. Rozvinula sa tak veľmi plodná a doteraz trvajúca spolupráca, ktorá vyústila  do založenia Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kirkegaarda na pôde Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Výsledkom tejto spolupráce je významný a medzinárodne akceptovaný edičný rad Acta Kierkegaardiana, ako aj spoločné každoročné medzinárodné sympóziá a konferencie, ktoré profesor Khan odborne garantuje a umožňuje tak rozvíjať pracovníkom našej fakulty ďalšie kontakty ,“ uviedol dekan FF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Ako povedal prof. Khan, „Stredoeurópsky výskumný ústav S. Kierkegaarda dozrieva a stáva sa z neho partner pre dialóg v oblasti štúdia S. Kierkegaarda, a to vďaka svojim interdisciplinárnym publikáciám a vytváraniu synergie talentov a schopností pri spolupráci jednotlivých výskumníkov. Osamotený bádateľ v akademickom prostredí môže o takýchto výsledkoch iba snívať.
Spolupráca naprieč disciplínami a kultúrami zvyšuje príležitosti na kreativitu. Z toho dôvodu si dovolím povedať, že práve kreatívna predstavivosť je kľúčovým prvkom v procese vzdelávania. Na základe neho sa z nás môžu stať uznávaní vedci, inovatívni bádatelia, vynikajúci umelci, inšpiratívni učitelia, odvážni podnikatelia a sľubní spoločenskí lídri či politici, ktorí sú schopní reagovať na výzvy modernej spoločnosti. Musíme klásť otázky, na ktorých záleží, aby nás zbavili obáv z iného, otázky, ktoré neutralizujú polarizáciu spoločnosti, a naopak, podporujú prirodzenú diverzitu a komplementaritu pri vytváraní prosperujúceho prostredia.“
Podľa neho je poslaním univerzity vzdelávať myseľ a kultivovať kreatívnu predstavivosť. „Len tak budeme úspešní, ak budeme spoločne posúvať hranice nášho poznania, ak budeme posilňovať váhu akademického spoločenstva a ak sa budeme navzájom tolerovať.“
Zdeňka Helusa, významnú osobnosť českej pedagogickej psychológie a predstaviteľa vzdelávacej politiky, navrhla na ocenenie Pedagogická fakulta UKF v Nitre a Vedecká rada UKF v Nitre tento návrh schválila dňa 19. novembra 2015.
„Profesor Zdeněk Helus výrazne zasiahol vzácnou syntézou svojho celoživotného vedeckého a pedagogického pôsobenia do vývoja pedagogickej psychológie a svojou prácou zároveň usmerňoval viaceré oblasti psychologickej i pedagogickej vedy. Patrí k popredným predstaviteľom koncepcie tzv. osobnostne orientovaného prístupu k dieťaťu,“ povedala o ocenenom dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. „Profesor Helus ako významná osobnosť Univerzity Karlovej až do svojej smrti 26. októbra 2016 ovplyvňoval prípravu učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v širšom medzinárodnom kontexte. S Pedagogickou fakultou UKF bol v dlhodobom kontakte. Ako zakladateľ, expert a hovorca Asociácie dekanov pedagogických fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky sa spolupodieľal sa na kreovaní materiálov obsahovej prípravy budúcich učiteľov a celý život sa usiloval o to, aby učiteľstvo znovu nadobudlo úctu a uznanie a získalo taký spoločenský status, aký mu v civilizovanej spoločnosti prináleží.“
Za prof. Helusa prebrala ocenenie jeho dcéra PhDr. Ivana Vajnerová, ktorá, podobne ako jej otec, vyštudovala psychológiu a hoci sa väčšinu života venovala skôr žurnalistike a sociologickým výskumom, v súčasnosti sa čiastočne vrátila k psychológii v podobe psychologického poradenstva. „Bolo to pre neho od počiatku jeho kariéry poslanie,“ zaspomínala. „Bol ak nie prvý, tak jeden z prvých pedagógov a psychológov, ktorý si vďaka kontaktom so zahraničím trúfol verejne uviesť pojem čierna pedagogika (štýl výchovy s nátlakom a autoritárstvom, pozn. red.), ktorá v tej dobe skutočne čierna bola. Proti nej bojoval a vo svojich posledných prednáškach zdôrazňoval, že edukácia a predškolská výchova a vzdelávanie by mali byť láskyplné, že jedine tak sa dá dosiahnuť patričný efekt.“
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre udelila spolu už osemnásť čestných titulov doctor honoris causa, prvým oceneným bol kardinál Ján Chryzostom Korec v roku 1998. Doctor honoris causa je čestný doktorát, ktorý univerzita udeľuje za zvláštne zásluhy.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo