L3-banner-media

Nový rozvojový projekt

"Úspešná spolupráca fakúlt a rektorátnych pracovísk UKF v Nitre na rozvojovom projekte"
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre poskytnutie dotácie vo výške 333 612,- € na realizáciu projektu „Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre“, ktorý univerzita predložila v rámci výzvy na rozvojové projekty koncom roka 2016.
Z predložených žiadostí z 18 verejných vysokých škôl uspela polovica uchádzačov, projekt UKF v Nitre sa v hodnotení kvality umiestnil na 6. mieste.
Cieľom uvedeného projektu, do ktorého sa zapojili všetky fakulty našej univerzity, referát pre mobility a medzinárodné vzťahy a referát pre projektovú činnosť UKF v Nitre, je podporiť zvýšenie kvality, konkurencieschopnosti a posilnenia postavenia našej univerzity v európskom i mimo európskom priestore vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom troch prioritných oblastí:
1) Príprava pilotných medziuniverzitných študijných programov, inovácia už existujúcich a tvorba nových študijných programov v anglickom jazyku.
2) Príprava doktorandov na vstup do medzinárodného (vedeckého) prostredia.
3) Rozvoj medzinárodnej spolupráce.
V priebehu troch rokov by mal na našej univerzite projekt prispieť k realizácii systémovej zmeny vo vzdelávaní a k vytvoreniu interných podmienok, ktoré podporia rozvoj kľúčových kompetencií a zručností našich doktorandov a (mladých) vedecko-výskumných pracovníkov pre spoluprácu v medzinárodnom prostredí.
 
Autor: prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo