L3-banner-media

Nitrianske štatistické dni

V dňoch 16. a 17. marca 2017 sa na Katedre matematiky (KM) Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FPV UKF) konalo pod záštitou dekana FPV UKF prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. už deviate stretnutie slovenských matematikov a štatistikov na konferencii Nitrianske štatistické dni. Konferenciu organizovali Slovenská štatistická a demografická spoločnosť spolu s Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre a Pracoviskom Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) v Nitre.
Po slávnostnom otvorení pokračovala konferencia prednáškami pozvaných hostí. Prvým pozvaným prednášajúcim bol významný slovenský matematik Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Vo svojej prednáške s názvom Náhodné veličiny a reálne čísla sa zaoberal okrem iného tiež problematikou výučby matematiky a matematickej štatistiky.
Ako ďalší pozvaný prednášajúci vystúpil Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem so svojou prednáškou Kvantitativní analýza dat ve studentských závěrečných pracích pohledem statistika. V prednáške poukázal na najčastejšie chyby pri štatistickom vyhodnotení výskumu, ktorých sa dopúšťajú študenti učiteľstva rôznych akademických predmetov zo šiestich českých univerzít vo svojich diplomových a bakalárskych prácach. Prednášky rozprúdili bohatú diskusiu, ktorá pokračovala aj v priebehu obedňajšej prestávky.
Popoludní vystúpila so svojou prednáškou Kvalitné a objektívne údaje = základ správneho rozhodovania Ing. Renáta Dušová, riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Nitre. Vo svojej prednáške prezentovala o.i. aj produkty a databázy, ktoré spravuje Štatistický úrad SR. Na prednáškach sa zúčastnili nielen doktorandi a študenti Katedry matematiky, ale aj doktorandi a študenti iných katedier FPV UKF v Nitre. Na prednášku Ing. Dušovej nadviazal piatkový workshop, ktorý sa konal v priestoroch ŠÚ SR v Nitre pod vedením Ing. Evy Rakovskej.
Organizátori konferencie by sa chceli touto cestou poďakovať vedeniu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za podporu a pomoc pri organizovaní konferencie, všetkým účastníkom konferencie za aktívnu účasť a tiež aj všetkým pracovníkom a doktorandom KM, ktorí sa na príprave a úspešnom priebehu konferencie podieľali.
Autorky textu: PaedDr. Janka Medová, PhD., prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo