L3-banner-media

Univerzita pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila pedagógov

Slávnostným ocenením pätnástich vysokoškolských učiteľov, spojeným s divadelným predstavením „Dobro“, sa vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre rozhodlo v piatok 31. marca 2017 symbolicky si pripomenúť Deň učiteľov.
Ako vo svojom príhovore povedal rektor prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., „práca učiteľa je práca náročná. Nie je však obyčajnou prácou, skôr by mala byť životným poslaním, behom na dlhú trať. Nezaobíde sa bez lásky k povolaniu, trpezlivosti, individuálneho prístupu k študentom, neustáleho vzdelávania sa či pasovania sa s problémami každodenného školského života.“
Rektor univerzity oceneným vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievajú k všestrannosti rozvoja univerzity a ku kreujúcemu sa profilu študentov našej Alma mater: „Úprimne vám želám, aby ste svojím osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelaním. Prajem vám veľa tvorivých síl v ďalšej náročnej, ale krásnej práci.“
Ďakovné listy a ocenenia boli odovzdané týmto vysokoškolským učiteľom, ktorých nominovali dekanky a dekani UKF v Nitre:
 • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., z Katedry kulturológie Filozofickej Fakulty UKF, ocenený za dlhoročné zásluhy na odbornom a ľudskom formovaní študentov a obetavú a svedomitú prácu vo funkcii vedúceho katedry. Popri pedagogickej činnosti sa aktívne angažuje v oblasti práce so študentmi – vedie vysokoškolské divadlo VYDI pri FF UKF v Nitre.
 • prof. Janka Hečková, CSc., z Katedry histórie Filozofickej Fakulty UKF, ocenená za pedagogickú zručnosť, odbornú erudovanosť, ako aj vysoko ľudský prístup k študentom i kolegom. Vďaka jej slovnej „ekvilibristike“, pútavosti výkladu a zanieteniu pre prezentovanú tematiku sa jej vyučovacie hodiny stali pre študentov neopakovateľným zážitkom. Aj vďaka jej ústretovým krokom mohli pri Katedre histórie FF UKF v Nitre pôsobiť dva záujmové spolky študentov, a to Študentský klub vied historických a Konštantínov historický spolok.
 • PaedDr. Magdaléna Hrbáček, PhD., z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, ocenená za vysokú osobnú zaangažovanosť vo vzdelávacom procese, zapájanie do propagácie i organizácie reprezentačných podujatí fakulty, ktoré do značnej miery prispievajú k posilňovaniu kultúrnej identity, ale aj medzikultúrneho dialógu v priestore strednej Európy.
 • Mgr. Imrich Jakab, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF, ocenený za organizovanie podujatí a prednášok pre základné a stredné školy, popularizáciu štúdia a prácu s mládežou.
 • doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., z Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied UKF, ocenený za dlhoročnú prácu organizátora a predsedu komisie krajských kôl biologickej olympiády pre základné a stredné školy.
 • prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc., z Katedry pedagogiky PF UKF, ocenená za dlhoročný prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena katedry a dlhoročný aktívny podiel na rozvoji a skvalitňovaní študijného odboru predškolská a elementárna pedagogika vo všetkých stupňoch štúdia, za podporu internacionalizácie vysokoškolského štúdia formou aktívnej účasti na viacerých medzinárodných projektoch zameraných na aktuálne problémy pedagogickej teórie a praxe.
 • prof. PhDr. Eva Malá, CSc., z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF, ocenená za dlhoročnú prácu vysokoškolského učiteľa s vysokou erudovanosťou a mimoriadne humanistickým prístupom k študentom a spolupracovníkom, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena katedry formou výskumných a publikačných aktivít prezentovaných v domácom i medzinárodnom prostredí.
 • PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, ocenená za vysoko profesionálnu prácu garanta odbornej praxe na pracovisku, intenzívnu spoluprácu s viacerými zariadeniami sociálnych služieb a neziskovými organizáciami zameranými na náhradnú rodinnú starostlivosť, pričom svoje praktické skúsenosti odovzdáva študentom fakulty, ktorí oceňujú najmä jej priateľský prístup a ochotu pomôcť.
 • Dr. habil. Mgr. Zoltán Németh, PhD., z Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, ocenený za jeho vysoko erudované pôsobenie v pozícii vysokoškolského učiteľa, v rámci ktorej dokáže motivovať nielen k štúdiu, ale rôznorodými aktivitami podchytiť a prispieť k rozvoju nadania talentovaných študentov, pracovať s nimi, podporovať ich samostatnosť a kreativitu i mimo rámec vyučovacích hodín.
 • doc. PaedDr. Janka Schlarmannová, PhD., z Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF, ocenená za vynikajúcu publikačnú činnosť v oblasti vysokoškolských učebníc s celoslovenskou pôsobnosťou.
 • PhDr. Alica Slamková, PhD., z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, ocenená za dlhodobú angažovanosť v dobrovoľníckej činnosti v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti, spolúprácu s hospicovými zariadeniami, pričom svojím oduševnením pre pomoc a pochopenie situácie ťažko chorých ľudí a ich rodín nadchla mnohé študentky a študentov a priviedla ich na cestu dobrovoľníctva.
 • doc. Mgr. art. Elena Zahoráková, z Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF, ocenená za mimoriadny prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania, najmä pri rozvoji študijného programu učiteľstva hudobno-dramatického umenia, za významný podiel na budovaní a šírení dobrého mena Katedry hudby PF UKF formou tvorivých edukačných a umeleckých aktivít prezentovaných širokej kultúrnej verejnosti.
 • prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., z Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF, ocenená za dlhoročné zásluhy na budovaní a zveľaďovaní pedagogickej činnosti na fakulte, zodpovedné vedenie katedry a študijného programu vzhľadom na praktické uplatnenie študentov prekladateľstva a tlmočníctva a rozvíjanie prepojenia odboru s praxou so záujmom zabezpečiť pre študentov katedry kvalitné vzdelávanie, čo sa nakoniec pretavilo do prestížneho začlenenia Univerzity Konštantína Filozofa do Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov – European Master’s in Translation (EMT) Network.
 • doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., z Katedry psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, ocenená za prácu koordinátorky so študentmi so špecifickými potrebami, ktorým sa venuje s veľkým oduševnením. Študenti a študentky na prístupe pani docentky Popelkovej oceňujú spravodlivosť, ľudskosť a odbornosť.
 • PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD., z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, ocenená za vysoko profesionálny a zároveň hlboko osobný, priateľský a motivujúci prístup k študentom v rámci svojej pedagogickej činnosti a za kvalitnú činnosť tútora, prostredníctvom ktorej pomáha študentom integrovať sa do prostredia univerzity i fakulty.
Autor a editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo