L3-banner-media

Významné ocenenie pre prof. RNDr. Jozefa Fuliera, CSc.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 31. marca 2017 uskutočnilo v Bratislave slávnostné odovzdávanie najvyšších rezortných vyznamenaní významným slovenským pedagógom a zamestnancom štátnej správy. Pre našu akademickú obec je potešením, že medzi ocenenými bol aj prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., člen Katedry matematiky FPV UKF v Nitre a významná osobnosť našej Alma mater.  
Prof. Fulier je v slovenskej matematickej komunite považovaný za vedeckú osobnosť a na slávnosti prevzal z rúk ministra školstva Petra Plavčana prestížne ocenenie - Malú medailu sv. Gorazda za významný dlhoročný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky.
Prof. Fulier sa taktiež aktívne zapája do práce s talentovanou mládežou, je predsedom Krajskej komisie matematickej olympiády MO pre Nitriansky kraj a členom Slovenskej komisie MO s celoštátnou pôsobnosťou. Viac ako dve desaťročia pracoval ako člen celoslovenského Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF pri SAV, organizoval mnohé vedecké podujatia a prednášal na viacerých konferenciách doma i v zahraničí. 
V súčasnosti je predsedom Odborovej komisie doktorandského štúdia 9.1.8 Teória vyučovania matematiky na FPV UKF v Nitre. Výsledkom jeho tvorivej vedeckej aktivity je súbor vyše 100 publikácií, medzi ktoré patria odborné vedecké monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty, učebnice pre stredné školy a vedecké články.
Za aktívnu vedeckovýskumnú, odbornú a publikačnú činnosť mu bolo udelených viacero cien, z nich dovtedy najvýznamnejšie boli dve Ceny rektora UKF v Nitre (2005, 2012) a Bronzová medaila UKF (2011). Udelenie Malej medaily sv. Gorazda len opätovne zdôrazňuje dlhoročný pedagogický a vedecký prínos prof. Fuliera ako vysokoškolského učiteľa, vedca a odborníka.
V mene celej Akademickej obce UKF v Nitre mu týmto srdečne blahoželáme.
Autori textu: RNDr. Dušan Vallo, PhD. a doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
Foto: www.minedu.sk
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo