L3-banner-media

Vedecká grantová agentúra ocenila projekt Filozofickej fakulty

Výsledky výskumnej práce trojročného vedeckého projektu Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení (s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi), ktorý sa riešil pod vedením Mgr. Mariany Čechovej, PhD. z Oddelenia semiotických štúdií ÚLUK FF UKF v Nitre, boli Vedeckou grantovou agentúrou (Vega) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied zaradené medzi „Najvýznamnejšie výsledky dosiahnuté pri riešení projektov Vega ukončených v roku 2016“, a to najmä so zreteľom na rovnomennú kolektívnu monografiu (autori: M. Čechová, Ľ. Plesník, Z. Rédey, P. Žiak, E. Pariláková, M. Malíčková, M. Boszorád a P. Zlatoš) a monografiu M. Čechovej a Ľ. Plesníka Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov.
Projekt sa v koncepčnom rámci recepčnej poetiky, pragmatickej estetiky a existenciálnej semiotiky zameral na osnovné tematické algoritmy (rudimentárne, prapôvodné, archetypálne, typologicky reprezentatívne dejové postupnosti) umeleckého obrazu sveta. Prieskum osnovných tematických algoritmov na širokospektrálnej vzorke prapríbehov priniesol popri komplementarizácii jestvujúceho stavu poznania v rámci zvoleného problémového okruhu tiež principiálne nové, dosiaľ nepublikované zistenia a riešenia, ktoré sa týkajú typologických súvislosti medzi skúmanými príbehovými algoritmami, tematologických modelov a  fundamentálnych tematologických otázok. Súbežne s tým sa inovovala tematologická terminológia.
Text: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
2017 ff cechova2  2017 ff cechova1
Obálky publikácií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo