L3-banner-media

Študentská vedecká konferencia na FPV už tretíkrát

Dňa 26. apríla 2017 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre uskutočnil 3. ročník vedeckého podujatia pre študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia s názvom Študentská vedecká konferencia 2017 (ŠVK 2017). Konferencia bola prvýkrát organizovaná ako spoločné podujatie dvoch fakúlt prírodných vied – FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici.
Po slávnostnom otvorení konferencie dekanom FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., nasledovala verejná prezentácia prác v sekciách: Biológia (13 príspevkov), Ekológia a environmentalistika (8 príspevkov), Geografia a regionálny rozvoj a Geológia (14 príspevkov) a Odborová didaktika I (geografia, biológia a ekonomické predmety) (13 príspevkov).
Paralelne na FPV UMB v Banskej Bystrici sa konali prezentácie študentských prác v sekciách: Chémia/Matematika/Fyzika, Informatika a Odborová didaktika II (technická výchova, informatika, matematika, fyzika a chémia).
Hodnotiace komisie zložené z pedagógov oboch univerzít vyhodnotili najlepšie práce v každej sekcii. Na vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác z rúk dekana FPV UKF v Nitre diplom a hodnotné ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia: Talenta s.r.o., Teacher.sk, Kvant s.r.o., Hermes LabSystems, PPA Controll, a.s., Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra, Zlatá kniha, Wellness centrum Palárikovo, Inmedia s.r.o., Vydavateľstvo Dajama, Časopis Krásy Slovenska, Tyché s.r.o. Šurany. Ocenení študenti navyše získajú finančnú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.
Všetky odprezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných vedeckých prác s názvom „Študentská vedecká konferencia 2017“.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo