L3-banner-media

Stretli sa bádatelia z oblasti archeológie, histórie, slavistiky, filozofie a teológie

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s jej Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizovali v dňoch 25. - 26. apríla 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ / “Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages". Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Siene Konštantína Filozofa. Podujatia rozdeleného do štyroch sekcií sa okrem slovenských bádateľov z oblasti archeológie, histórie, slavistiky, filozofie a teológie zúčastnili i ich kolegovia z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Ruska. Vedci vo svojich referátoch predstavili aktuálne poznatky a prezentovali najnovšie trendy v bádaní daných odborov.
Konferenciu otvoril svojím prejavom dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Daná udalosť sa konala v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15 (Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra).
Text: Mgr. Martin Husár, PhD.
Foto: Mgr. Martina Škutová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo