L3-banner-media

Memorandum prepojí IT sféru so sektorom vzdelávania

Podpora vedeckého výskumu, vydávanie spoločných publikácií, vzájomná účasť na odborných podujatiach, vzdelávanie študentov a pracovníkov či spolupráca v oblasti zadávania a spracovania semestrálnych, bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác študentov – to sú len niektoré z oblastí spolupráce, ktoré sú predmetom nového Memoranda o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a spoločnosťou IBM. Uzavreli ho dňa 27. marca 2017 v Bratislave rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a konateľ firmy Mgr. František Lévardy.
Na základe memoranda budú mať pedagógovia a výskumní pracovníci UKF v Nitre prístup k aktuálnym informačným zdrojom, ktoré im IBM sprístupní, a budú tak môcť efektívnejšie vzdelávať študentov a rozvíjať u nich zručnosti potrebné smerom k trhu práce. Tak ako pedagógovia, aj študenti môžu po prihlásení do IBM Academic Inititative získať a využívať voľne licencie rôznych IBM riešení. Od cloudovych aplikácií až po rôzne analytické nástroje. 
Pre študentov sú určené stážové programy – počas nich budú môcť získať vedomosti a nadobudnúť pracovné návyky, ktoré im môžu v budúcnosti pomôcť úspešnejšie prekonať prechod na trh práce.
Nemenej zaujímavou je jedinečná možnosť nechať si oficiálne uznať už nadobudnuté vedomosti a zručnosti a zvýšiť tak svoju kvalifikáciu. IBM totiž umožní pedagógom a študentom za zvýhodnených finančných podmienok absolvovať certifikačné skúšky v oblasti ich špecializácie.
IBM má záujem spolupracovať s pedagógmi a študentmi UKF v Nitre pri riešení záverečných prác v prípade, ak sa tieto témy zhodujú so zameraním spoločnosti.
Ďalšou oblasťou spolupráce sú odborné prednášky či workshopy, ktoré majú ambíciu prinášať na univerzitnú pôdu aktuálne trendy z technologickej oblasti, a takisto dlhodobé súťaže pre tímy študentov, ktoré by prebiehali formou vyhlásenia prípadovej štúdie a študenti by hľadali jej riešenia.
„Súčasní zamestnávatelia vyžadujú od uchádzačov čoraz hlbšie znalosti technológií a aplikácií, preto sme radi, že naši študenti budú mať možnosť a príležitosť lepšie sa pripraviť na svoju budúcu profesionálnu kariéru“, informoval rektor UKF v Nitre Ľ. Zelenický.
Text: Jana Krajčovičová, Martin Martinkovič
2017 IBM Academic initiative poster
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo