L3-banner-media

Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zaraďuje do neširokého zoznamu akademických a vedeckých ustanovizní v strednej Európe, na ktorej prebieha výskum byzantskej filozofie. Z tohto dôvodu Veľvyslanectvo Helénskej (Gréckej) republiky v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie na Slovensku zorganizovalo 2. mája 2017 v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave prednášku na tému „Byzantská filozofia v rámci európskej kultúry“, v ktorej prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre priblížil myšlienkové bohatstvo Východorímskej (Byzantskej) ríše a vplyv myšlienok byzantských mysliteľov na ďalšie generácie filozofov. Prednáška bola spojená s prezentáciou jeho monografie s názvom Byzantská filozofia, ktorá je prvou systematickou prácou na Slovensku, zaoberajúcou sa filozofickým myslením v Byzancii. Jej zámerom je prispieť k doplneniu poznatkov z dejín filozofie a priblížiť stredovekú grécku filozofiu, ktorá nadväzovala na antickú filozofiu a vyvíjala sa paralelne s latinskou stredovekou filozofiou. Autor vychádzal z najnovších poznatkov opierajúcich sa o výskum byzantského myslenia a analyzoval historické vymedzenie byzantskej filozofie a jej rozdelenie do období podľa jednotlivých storočí. Pri objasňovaní historického pozadia jej vzniku zohľadnil dlhý tok byzantskej kultúry a rôzne aspekty byzantského myslenia, ktoré odrážajú jedinečnú historickú realitu. Opierajúc sa o tieto poznatky prof. Zozuľak v prednáške vysvetlil tiež prechod z antického do byzantského filozofického myslenia a jeho kontinuálne rozvíjanie v neskoršom byzantskom období až do pádu Konštantínopolu v roku 1453. Zároveň analyzoval vplyv antickej filozofie na byzantské myslenie a stret antickej filozofie s kresťanským myslením.
Samotnej prednášky i následnej fundovanej diskusie sa zúčastnili veľvyslanci Grécka, Gruzínska, Cypru a Japonska a záujemcovia z ďalších krajín.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Foto: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo