L3-banner-media

Medzinárodná konferencia na Pedagogickej fakulte

V dňoch 27. – 28. apríla 2017 sa na Pedagogickej fakulte uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Exchange of Language Education Practice among European Teachers“, ktorú organizoval dekanát Pedagogickej fakulty v spolupráci s Katedrou lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií a Slovenskou Technickou univerzitou v Bratislave. Záštitu prevzal rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ako štatutárny zástupca projektu, v zastúpení prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prorektorky pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre.
Konferencia sa uskutočnila ako výstup z medzinárodného projektu Erasmus+, ktorý niesol názov „Transnational Exchange of Good CLIL Practice among European Educational Institutions“. Partnermi projektu boli vzdelávacie inštitúcie z Litvy, Lotyšska, Talianska, Švédska a ďalší univerzitný partner z Bratislavy.
Konferencie sa zúčastnilo celkovo 91 účastníkov z univerzitného sektoru, ale aj učitelia zo základných a stredných škôl zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Talianska. Plenárne prednášky predniesli pani Eva Olsson zo Švédska (University of Gothenburg), Asta Statkeviciene z Litvy (Vilnius University), Ilona Ustinova z Lotyšska (Daugavpils City Education Department) a Jana Luprichová, koordinátor projektu (PF UKF).
Primárnym cieľom plenárnych prednášok bolo reflektovanie metodiky CLIL do vzdelávacieho procesu v jednotlivých krajinách partnerov projektu, jej prínos a perspektívy jej posilnenia na jednotlivých úrovniach vzdelávania, ale zároveň aj diskomfort, ktorý implementovanie novej metodiky prináša do vyučovacieho procesu. Súčasťou medzinárodnej konferencie boli aj praktické workshopy, ktoré sa realizovali v popoludňajších hodinách prvého dňa konferencie. Ich obsahom bolo priblížiť účastníkom konkrétne aplikovanie metodiky CLIL na primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania. Workshopy uskutočnili partneri projektového tímu, ktorí absolvovali tréning v predmetnej metodike v rámci riešenia projektu, ale aj účastníci z iných inštitúcií.
Naše pozvanie na konferenciu prijal aj erudovaný odborník na metodiku CLIL, pán Philip Ball, BA, MA zo Španielska, ktorý sa predmetnej metodike venuje už niekoľko rokov. Jeho hlavným cieľom je priblížiť edukátorom a ďalšej odbornej, ale aj laickej verejnosti, pozitíva implementovania metodiky do vyučovacieho procesu. Svoje poznatky zhrnul aj v publikácii, ktorá bola dostupná na Slovenskom trhu minulý rok, pod názvom „Putting CLIL into Practice“. Publikácia, vydaná v Oxford University Press, bola napísaná v spoluautorstve Phil Ball, Keith Kelly a John Clegg.
Phil Ball svojou účasťou na konferencii podporil všetkých prítomných v práci, ktorú v súvislosti s metodikou CLIL robia a zároveň prispel aj svojím workshopom, ktorý sa uskutočnil druhý deň konania konferencie. Jeho workshop sa niesol pod názvom „Using the 3 Dimensions of Content to Structure a CLIL Sequence“, počas ktorého sa mali účastníci možnosť naučiť niektoré prvky implementácie metodiky CLIL do praxe, pričom mali aj príležitosť prekonzultovať s odborníkom problémy, s ktorými sa v praxi stretávajú. 
Text: PaedDr. Jana Luprichová, PhD.
Foto: Mgr. Branislav Ziman

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo