L3-banner-media

Absolventi učiteľstva výtvarného umenia vystavujú svoje diplomové práce

Katedra výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v mesiacoch máj a jún už tradične organizuje výstavu diplomových prác aktuálnych absolventov učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v širokom spektre odborov. Vernisáž XIX. ročníka tejto výstavy s názvom DIPLOM 2017 sa uskutočnila 25. mája 2017 v priestoroch Galérie Univerzum PF UKF v Nitre pod záštitou prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky PF UKF v Nitre.
Výstava, ktorej kurátorkou je doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ich cieľom bolo a je prezentovať výtvarnú činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom prác študentov. Na tohtoročnej výstave sa predstaví praktická časť záverečných magisterských prác uvedených absolventov: Bc. Dominika Eliášová, Bc. Linda Gelingerová, Bc. Daniel Haššo, Bc. Dominika Horáková, Bc. Simona Jakubcová, Bc. Zuzana Jurigová, Bc. Janka Kalinová, Bc. Soňa Némethová, Bc. Monika Suchanová, Bc. Slávka Vančová, Bc. Marcela Sladičeková, Bc. Filip Strnisko, Bc. Katarína Schützová, Bc. Mária Valčová, Bc. Žaneta Volčková, ktorí tvorili pod vedením pedagógov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre. Práce viedli: doc. Mgr. Jozef Baus, ak. mal. Jozef Dobiš, Mgr. art. Eva Kleinová, ArtD., Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., doc. akad. mal. Daniel Szalai a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD.
Výtvarné práce prezentované na výstave DIPLOM 2017 dokumentujú činnosť katedrových „ateliérov“ zameraných na kresbu a maľbu, grafiku, grafický dizajn, textil, fotografiu, video a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu Učiteľstva výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre klasických a novodobých výtvarných disciplín. V jednotlivých ateliéroch katedry už tradične vznikajú diplomové práce s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie. Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém, o chuti experimentovať s umeleckými i „neumeleckými“ materiálmi, pričom často krát prostredníctvom uceleného cyklu mapujú a zaznamenávajú život okolo seba, resp. skúmajú svoj vnútorný svet.
Výstava DIPLOM 2017, ktorá sa realizuje ako súčasť projektu č. APVV-15-0368 (zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.), bude verejnosti prístupná do 9. júna 2017.
Autor príspevku: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Foto: Bc. Ľubomír Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo