L3-banner-media

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Cyrilské písomníctvo späté s byzantsko-slovanskou tradíciou na Slovensku i v celom karpatskom areáli je výsledkom dlhodobých historických, kultúrnych a konfesionálnych procesov, ktoré sa realizovali práve vďaka priamym kontaktom so slovanským Juhom i Východom. Osobitnú úlohu však pritom zohrali najmä vlastné duchovné a nábožensko-kultúrne zdroje.
Významnú rolu tieto kultúrne procesy získali v kontexte s cyrilo-metodským dedičstvom, s kolonizáciou na valašskom práve, užhorodskou cirkevnou úniou a jej dôsledkami a s kánonickým zriadením Mukačevskej eparchie. Uplatňovanie sa cyrilského písomníctva v slovanskom priestore, kde sa rozvinul byzantsko-slovanský obrad, duchovnosť a cirkevnoslovanský liturgický jazyk, predstavuje významný civilizačný vklad Slovanov, svedčí o ich významnej účasti na formovaní európskej kultúry a civilizácie. Veď nezastupiteľné miesto slovanskej kultúry v európskom kontexte potvrdzuje sama inštitucionalizácia liturgického jazyka ako ďalšieho liturgického jazyka v prostredí európskej kresťanskej kultúry. Za dedičov tejto duchovnej a kultúrnej tradície sa hlásia všetky religiózne tradície slovanského sveta, ktoré vznikli v systéme synergie kresťanských hodnôt s účasťou partikulárnych konfesionálnych tradícií. Do tohto kontextu významne patrí aj cyrilská písomná kultúra, ktorá vznikla na Slovensku.
V predvečer slovanského písomníctva a z príležitosti 1150. výročia od prijatia staroslovienčiny ako liturgického jazyka (23. mája 2017) sa v priestoroch Galérie na schodoch Katedry kulturológie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnila obnovená výstava panelov, na ktorých sa nachádzajú faksimile rozličných písomností liturgického, apologetického, edukačného, homiletického, katechetického, polemického, administratívnoprávneho i mimoliturgického charakteru, ktorá sa podarilo nájsť v rámci terénnych a archívnych výskumov na Slovensku a v zahraničí. Tieto písomnosti odkrývajú málo známy horizont duchovnej kultúry, v ktorom významnú rolu zohrali práve nositelia byzantskej tradície, ktorí podnes žijú na Slovensku. Rozsiahly korpus týchto prameňov sa v súčasnosti intenzívne skúma v rámci projektu APVV-14-0029 s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.
Výstava sa uskutočnila v spolupráci Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Výstava bude v Galérii na schodoch sprístupnená do 30. júna 2017.
Autor textu: prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Autor fotografií: Mgr. Jozef Puškár

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo