L3-banner-media

Promócie a výstava prác absolventov Univerzity tretieho veku

Dňa 31. mája 2017 sa konala slávnostná promócia 75 absolventov Univerzity tretieho veku v 8 vzdelávacích programoch. Ukončenie štúdia bolo okrem splnenia študijných povinností v 6 semestroch viazané aj na obhajoby záverečných prác absolventov pod gesciou jednotlivých garantov vzdelávacích programov U3V, pričom v prakticky a umelecky orientovaných vzdelávacích programoch (Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Digitálna fotografia a kamera, Ľudové remeslá a Keramika) absolventi vystavujú svoje záverečné práce na tradične realizovanej výstave, ktorá sa uskutočňuje v Galérii Univerzum PF UKF.
Tento rok bola výstava otvorená vernisážou v utorok 13. júna 2017, pod záštitou doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD., prorektorky pre ďalšie vzdelávanie a kvalitu UKF v Nitre a prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Odborným garantom výstavy je doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc. a kurátormi výstavy sú doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. a Mgr. Ján Širka, PhD., ktorý slávnostne odovzdal rektorovi UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc., drôtenú sochu Konštantína. Socha je dielom absolventa vzdelávacieho programu Ľudové remeslá Ing. Antona Halčina. Výstava je verejne dostupná do 30. júna 2017.
Text: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., Mgr. Jana Krajčovičová
Foto: Jana Krajčovičová, Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo