L3-banner-media

Prvý International Erasmus+ Staff Training Week úspešne za nami

Počas týždňa od 12. do 16. júna 2017 UKF v Nitre hostila účastníkov prvého medzinárodného Erasmus+ Staff Training Week-u, určeného koordinátorom programu Erasmus a ostatným zamestnancom pôsobiacim najmä na našich partnerských univerzitách v zahraničí. Podujatia Staff Week s pracovným názvom „Connected via Erasmus/Quantity vs Quality of Mobility“ sa zúčastnilo jedenásť kolegov z Adam Mickiewicz University in Poznan (Poľsko), Universitat de Valencia (Španielsko), Jagellonian University in Cracow (Poľsko), University of Bielsko-Biala (Poľsko), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Česká republika), ako i iných univerzít, s ktorými naša univerzita ešte nespolupracovala – SMK – University of Applied Social Sciences (Litva), Adana Science and Technology University (Turecko) či  z N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Ruská federácia). Účastníkmi boli zväčša Erasmus koordinátori na rektorátnej alebo fakultnej úrovni, ako aj koordinátori zodpovední za administráciu zahraničných študentov, manažment stáží a medzinárodných projektov.  
Úvodné prezentácie jednotlivých účastníkov boli veľmi zaujímavé a poskytli nám prierezové informácie o ich univerzite a jej aktivitách s cieľom nielen predstaviť svoju prácu a skúsenosti v programe Erasmus+, ale i zaujať prítomných kolegov, diskutovať o možnej spolupráci a motivovať k výmene študentov a zamestnancov. 
Pre kolegov zo zahraničia sme pripravili tri prezentácie: prvá načrtla poslanie a zameranie UKF a jej fakúlt, ponuku študijných programov vyučovaných aj v cudzom jazyku,  aktivity medzinárodnej spolupráce, druhá sa venovala zavedeniu Erasmus programu a vývoju mobilít na UKF, aspektov kvality a uznávaniu mobilít študentov v rámci akcie KA103 a tretia prezentácia ponúkla našim zahraničným kolegom cenné informácie o riadení projektu Erasmus+ akcia KA107, vrátane našich doterajších skúseností a odporúčaní pri riadení tohto projektu. Mnohí z účastníkov majú dlhoročné skúsenosti s riadením európskych mobilít v rámci programu Erasmus+ i jeho predchodcov a, čo bolo potešujúce, tri z univerzít už, podobne ako UKF v Nitre, naštartovali spoluprácu i v rámci spomenutej akcie Erasmus+ KA107 – spolupráca s krajinami mimo EÚ a EHP. Bolo teda možné konzultovať svoje skúsenosti a nápady i v tejto oblasti. Účastníkov ďalej zaujali i prezentácie zástupcov všetkých našich fakúlt o ich úspechoch v riadení Erasmus projektov a boli príjemne prekvapení počtom a zameraním projektov, ktoré naše katedry alebo pracoviská riešia.  Posledný deň Staff Weeku ozvláštnila prezentácia našich študentov sekcie ESN UKF, dobrovoľníckej študentskej organizácie UKF, ktorá ponúka Buddy service všetkým  zahraničným študentom na UKF. I keď naša sekcia nie je veľká a ani počet zahraničných študentov stále nedosahuje želaný rozmer, sekcia získala uznanie na národnej úrovni ESN a i kolegovia zo zahraničia mali možnosť vidieť široký záber aktivít, ktorým sa venujú vo vzťahu k prijatým zahraničným študentom.       
Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, formálny program Staff Weeku doplnila prehliadka niektorých budov a pracovísk UKF (ŠD UKF Nitra, Mediálneho centra FF, Pedagogickej fakulty a Univerzitnej knižnice UKF) spojená so spoločnou večerou s účastníkmi.
Staff Week však bol viac ako len prezentácia toho, čo naša univerzita ponúka a realizuje. Zahraniční študenti a kolegovia prichádzajúci do Nitry sa musia oboznámiť i so širším okolím našej univerzity a integrovať sa do prostredia v čo najväčšej možnej miere, k čomu im i my napomáhame. Prvý dotyk s našou krajinou a jej jazykom ponúkol účastníkom krátky kurz slovenského jazyka poskytnutý Jazykovým centrom FF UKF, ktoré každý semester vyučuje základy slovenčiny pre prichádzajúcich Erasmus študentov. Pobyt v Nitre im spestrili dva zážitkové balíčky – „Po stopách nitrianskych legiend“ (prehliadka historických zaujímavostí Nitry spojená s ochutnávkou kávy) a „Cesta sakrálnym dedičstvom“ (návšteva Kláštora vo Sv. Beňadiku spojená s ochutnávkou tradičnej medoviny v Nitre).
Sme veľmi radi, že sme mali možnosť zorganizovať náš prvý Erasmus+ Staff Training Week pri príležitosti osláv 30. výročia programu Erasmus+. Cieľom tohto týždňa plného zaujímavých diskusií bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu s našimi partnermi a vytvoriť platformu pre vzájomné stretnutia a výmenu know-how, čo sa nám určite podarilo.
Text: Ing. Katarína Butorová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo