L3-banner-media

Cyrilo-metodské dedičstvo

Nitra, milá Nitra, tak ako i po minulé roky, aj tento rok sa stávaš domovom mnohých ľudí, ktorí za tebou prichádzajú s vďačnosťou v srdci a v duchu uctiť si pamiatku sv. Cyrila a Metoda. Veriaci či neveriaci, mladí či seniori. Nezáleží na tom. Prichádzajú za tebou a snažia sa nájsť dobro a šťastie.
Pri tejto príležitosti sa dňa 3. júla 2017 pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu vo Veľkej Dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutočnila odborná vedecká konferencia Cyrilo-metodské dedičstvo. Organizátormi konferencie boli Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Ponitrianske múzeum a v neposlednom rade i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Na tejto konferencii odznelo mnoho podnetných prednášok, v ktorých sa pripomenul príchod solúnskych bratov na naše územie a ich kultúrny i christianizačný odkaz.
 
Nitra milá, ty vysoká Nitra!
Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka,
keď tu panovala jeho mocná ruka.
Ty si bola sväté mesto Methodovo,
keď tu našim otcom kázal božie slovo.
Slovenské spevy vydané v Turčianskom Svätom Martine r. 1883
 
Konferenciu otvorili primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a predseda NSK Milan Belica, následne ju moderovali Tibor Ujlacký (odborný referent pre budovanie Cyrilo-metodskej cesty), Anton Števko (riaditeľ Ponitrianskeho múzea) a Dominika Tekeliová (poslankyňa nitrianskeho mestského zastupiteľstva a odborná asistentka na ÚSJK FSŠ UKF v Nitre). Konferencie sa zúčastnil aj rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický.
Ako prvú sme si vypočuli prednášku Miroslava Lyka z Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre, ktorý sa venoval Nadčasovosti misie svätých Konštantína-Cyrila a Metoda vo svetle encykliky Slavorum apostoli (Teologická reflexia). Ďalej pokračovali Peter Kondrla z Katedry náboženských štúdií FF UKF v Nitre a Pavle Kocev z Macedónskej republiky. Ich témou bol Kliment Ochridský pokračovateľ cyrilo-metodskej misie na Balkáne. Spomínanej konferencie sa zúčastnili i pracovníci z FSŠ UKF v Nitre, a to z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr a jedna pracovníčka z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov.
Ďalší príspevok sa venoval téme Konštantínov Proglas v súčasných prekladoch, ktorý predniesla Dominika Tekeliová z FSŠ UKF v Nitre. Po týchto príspevkoch, ktoré nás obohatili najmä o poznanie duchovno-kultúrneho odkazu sv. Cyrila a Metoda nasledovala prednáška Hradný komplex – interpretácia kultúrnych pamiatok v podaní Evy Lehoťákovej z FSŠ UKF v Nitre.
Taktiež sme mali možnosť spoznať prínos misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave cez prizmu literárnej a televíznej tvorby. Ján Gallik z FSŠ UKF v Nitre sa venoval Cyrilo-metodskej tematike v slovenskej literatúre pre deti a mládež. Do filmovej tematiky nás uviedol Štefan Timko z FSŠ UKF v Nitre s prednáškou Reflexia života a diela Cyrila a Metoda v televíznej tvorbe. Záverečná prednáška sa niesla v duchu bádania o akrostichoch pod názvom Liturgická poézia cyrilo-metodskej literárnej školy a jej autorom bol Ľubor Matejka z FF UK v Bratislave.
Konferenciu napokon uzavrela Dominika Tekeliová týmito slovami: „Sv. Cyril a Metod sú právom považovaní za zdroj kultúry a nábožnosti, sú akýmsi symbolom hrdosti Slovákov na slávnu kultúrnu minulosť. Prínos ich misie sa posilňovala najmä v ťažkých časoch v nepriaznivom období pre slovenský národ, v časoch politického útlaku alebo v časoch náboženskej neslobody. Význam misie solúnskych bratov a ich odkaz do budúcnosti si uvedomoval i pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. O tom, že ich tradícia a hodnoty pretrvali až do súčasnosti svedčí i toto opäť veľmi podnetné stretnutie.“
Autorka článku a fotografií: Mgr. Monika Nozdrovická

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo