L3-banner-media

TOP projekt KEGA aj na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe výsledkov záverečného hodnotenia projektov príslušnými komisiami KEGA a na odporúčanie predsedníctva KEGA vyberá od roku 2014 niekoľko najlepších projektov, ktoré ukončili svoje riešenie, a označuje ich ako TOP projekty. V roku 2016 riešenie projektu ukončilo 139 projektov a označenie TOP projekt získalo len 13 z nich. Medzi nimi aj projekt s názvom Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry, ktorý viedla Mgr. Györgyi Janková, PhD., z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.
Projekt kládol odvážnu otázku, a to, či existuje možnosť posunúť súčasnú teóriu spoločenskej zodpovednosti na úroveň spoločenskej zodpovednosti marketingových komunikátov, ktoré by sa snažili okrem prvotného komerčného cieľa - cieľa predávať, posunúť recipienta komunikátov v osobnom rozvoji (osobnostne rozvíjať recipientov), a tiež ako je možné využiť reklamu v jej najrôznejších formách pre oblasti rozvoja osobnosti, výchovy, socializácie alebo spotrebiteľskej gramotnosti.
V projekte sa rozdelili podoby spoločenskej zodpovednosti adverfaktu do štyroch oblastí. Je to oblasť spoločensky zodpovedného vzdelávania komunikátmi, komerčného vzdelávania adverfaktmi, spoločensky zodpovednej výchovy adverfaktmi a spoločensky zodpovednej reklamy ako kreatogénneho prostredia). Bolo možné konštatovať, že masmédiá na nás môžu mať pozitívny vplyv, pričom záleží na tom, ako k nim pristupujeme, či poučení, pripravení, s utvoreným systémom pozitívnych hodnôt a zbavení (alebo vedomí si) predsudkov, alebo naopak. Významnú rolu preto zastávajú učitelia, rodičia, ale aj akademici pri podnecovaní rozvoja samostatnosti, smelosti, motivácie, zvedavosti, vnímania, predstavivosti a fantázie, myslenia, slobody, humoru a sociálnych schopnosti a zručností, s cieľom súladu duševných, telesných a technologických schopností jednotlivca.
Vysoké hodnotenie komisie vychádza z hľadiska kvality i kvantity výstupov projektu. Z projektu sa vydali dve monografie - monografia G. Jankovej Adverfakt ako zrkadlo edukačnej a socializačnej funkcie médií a kolektívna monografia G. Jankovej, M. Džupinu, J. Satkovej a Z. Bačíkovej Sociálna zodpovednosť pri tvorbe adverfaktov. Tiež sa realizovalo niekoľko konferencií, odborných seminárov s medzinárodnou účasťou, workshopov, a bol vydaný zborník prípadových štúdií študentov.
Splnenie cieľov hodnotila komisia KEGA ako excelentné, keďže boli dosiahnuté originálne výsledky, ktoré budú spoločenským prínosom. Veríme, že strategický zámer projektu bude podporený ďalšími podobnými vedeckými iniciatívami.
Autorka textu: Zuzana Bačíková
Autorka úvodnej fotografie: Janka Satková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo