L3-banner-media

Letná škola archeológie už po ôsmykrát

V roku 2017 sa už ôsmu sezónu konala vo Zvolene medzinárodná letná škola archeológie. V tejto sezóne ju organizovalo občianske združenie ARCHEOFACT s hlavným partnerom Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Koordinátorkou projektu bola doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., ktorá je zároveň garantom archeologického výskumu na hrade Peťuša. Projektu sa zúčastnilo vyše päťdesiat dobrovoľníkov a študentov zo Slovenska (UKF v Nitre), Poľska (Uniwersytet Warszawski), Maďarska (Eötvös Loránd Egyetem, Budapest) a Čiech (Univerzita Hradec Králové; Slezská univerzita v Opavě). Na projekte participovali aj domáci (doktorandi katedry Mgr. Katarína Šimunková, Mgr. Jakub Godiš, Mgr. Matej Styk) i zahraniční lektori z Maďarska (Dr. Maxim Mordovin) a Nemecka (Dieter Barz). Účastníci projektu sa podieľali na archeologickom výskume dvoch stredovekých hradov (Pustého hradu vo Zvolene a hradu Peťuša pri obci Ostrá Lúka). Garantom výskumu Pustého hradu vo Zvolene je PhDr. Ján Beljak, PhD., z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Okrem vykopávok mali účastníci letnej školy možnosť priamo v teréne si vyskúšať kresebnú i fotografickú dokumentáciu odkrytých nehnuteľných pamiatok, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny a detektora kovov, preplavovanie archeobotanických vzoriek, ako aj triedenie a kategorizáciu organického materiálu. Zároveň sa na archeologickej základni učili postupne čisteniu a spracovávaniu (katalogizácii) získaných artefaktov.
Medzi významné hnuteľné nálezy z tohtoročnej výskumnej sezóny hradu patrí objav mince – strieborného pražského groša s razbou Jána Luxemburského (1310-1346). Nález môže mať priamo súvislosť so stredovekou mýtnou stanicou, s ktorou hrad stotožňujeme. V okolí hradu sa nachádzajú viaceré historické cesty, ktoré slúžili v minulosti obchodníkom prichádzajúcich na trhy do Zvolena, resp. širšieho okolia. Groš mohol stratiť obchodník, ktorý mal v striebre uloženú časť svojho imania. Prípadne peniaz súvisel priamo s vyberaním trhového, resp. cestného mýta na tejto stanici.
Letnú školu archeológie 2017 vo Zvolene podporil Banskobystrický samosprávny kraj a medzinárodný vyšehradský fond (International Visegrad Fund – Small Grant 21710153). Workshopy, výskum a dokumentáciu na hrade Peťuša financovalo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom – podprogram 1.3.
Autorka textu: Noémi Beljak Pažinová, vedúca Katedry archeológie FF UKF v Nitre a koordinátor Letnej školy archeológie
Autori fotografií: Noémi Beljak Pažinová a Jakub Godiš

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo