L3-banner-media

Na ocenenej publikácii sa podieľali aj pracovníci UKF v Nitre

Na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2017 v Nitre získala v súťaži Zlatý kosák ocenenie aj publikácia Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. Na jej vzniku sa podieľalo viacero odborníkov nielen z Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Ústavu ekológie lesa SAV, Správy CHKO Ponitrie – Štátna ochrana prírody SR, ale aj pracovníci Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre - prof. RNDr. František Petrovič, PhD., a doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Zlatý kosák sa odovzdáva v kategóriách rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum. Zmienená 144-stranová publikácia bola ocenená v kategórii veda a výskum.
Ocenená publikácia približuje čitateľovi problematiku historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny na Slovensku. Areály historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny predstavujú špecifický prvok, ktorý významne prispieva k zvyšovaniu biodiverzity, diverzity krajiny a kultúrnej diverzity. Sú to prvky, ktoré v období socializmu nezasiahol proces kolektivizácie a intenzifikácie poľnohospodárstva, ale v súčasnosti stoja na okraji záujmu spoločnosti. Tvoria ich mozaikovité štruktúry extenzívne využívaných maloplošných prvkov orných pôd a trvalých poľnohospodárskych kultúr (trvalé trávne porasty, vinice a vysokokmenné sady). Publikácia je bohato ilustrovaná obrázkami a fotografiami, ktoré majú vzbudiť záujem o tradičnú poľnohospodársku krajinu Slovenska.
2017 zlaty kosak4
Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky Gabriela Matečná udelila v rámci “AGROKOMPLEX 2017” titul “ZLATÝ KOSÁK” kolektívu autorov za publikáciu venovanú historickým krajinným štruktúram poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Ocenená publikácia a diplom
2017 zlaty kosak2  2017 zlaty kosak3
Text: Mgr. Jana Krajčovičová
Fotografie: RNDr. Jana Špulerová, PhD., prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo