L3-banner-media

Labor Socialis 2017

Dňa 21. septembra 2017 sa konal na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v Aule Magna 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis 2017. Záštitu nad konferenciou prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter. Nosnou témou konferencia bola „Sociálna práca v Európe – nové výzvy a trendy“. Významnými spoluorganizátormi tohtoročnej konferencie bol Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities z Radomu v Poľsku a firma Granden. Pozvanie na konferenciu prijali zástupcovia zahraničných univerzít z Belgicka, Nemecka a Poľska, ktorí prezentovali praktické skúsenosti v práci s obeťami násilia vo Flámsku, sociálne problémy a riziká v Nemecku z pohľadu sociálnej práce ako aj príklady dobrej praxe podporovaného bývania v Poľsku.
Zástupkyňa z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny ČR obohatila priebeh konferencie svojím vystúpením, počas ktorého predstavila predpokladaný vývoj sociálnej práce v Českej republike.
Zaujímavou témou, ktorú predniesla vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mgr. Viera Kazimírová, boli nové trendy v sociálnych službách v Nitrianskom samosprávnom kraji s akcentom na vznikajúce centrá včasnej intervencie.
Vzácnymi hosťami konferencie boli aj prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD., zakladateľ Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, lektor psychoterapeutických dynamicky orientovaných výcvikov a doc. MUDr. Pavel Černák, PhD., podpredseda Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Okrem hlavnej prednáškovej časti mali účastníci konferencie možnosť vypočuť si zaujímavé príspevky ďalších prednášajúcich aj v sekciách, ktoré boli zamerané na rámcové oblasti teórie, výskumu a praxe odboru Sociálna práca. Milou sprievodnou akciou medzinárodnej vedeckej konferencie bola aj prezentácia výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja, menovite ZSS Nitrava z Nitry, ZSS Viničky z Nitry, ZSS Svetlo z Olichova, ZSS Fénix z Levíc a ZSS Penzión z Topoľčan. Podujatia sa zúčastnili aj klienti DSS pre deti a dospelých zo Šintavy a Centra Slniečko z Nitry.
Veríme, že 2. ročník konferencie obohatil jej účastníkov zaujímavým, odborným programom ako aj možnosťou stretnutia sa priamo s odborníkmi, vzdelávateľmi, pracovníkmi a klientmi zariadení sociálnych služieb, ktorí spoločne vytvorili príjemnú atmosféru konferencie.
Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo