L3-banner-media

Literárny fond ocenil študentov Fakulty prírodných vied

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry. Jeho Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy každoročne vypisuje Tvorivú súťaž o najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.
Za akademický rok 2016/17 prémiu Literárneho fondu za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie získali študenti FPV:
Autor: Mgr. Michal Benc
Práca: Aktivácia oocytov butyrolaktónom I – potenciálny zdroj pluripotentných kmeňových buniek
Školiteľ:prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
Autor: Bc. Zuzana Košťálová
Práca: Diverzita flóry vybraných území Národnej prírodnej rezervácie Bradlo a jeho okolia
Školiteľ: Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD.
Autor: Bc. Gréta Vrbičanová
Práca: Jedinečnosti MAS Horný Liptov ako impulz rozvoja cestovného ruchu
Školiteľ: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Autor: Bc. Viktor Kasanovský
Práca: Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom školských experimentov a problémových úloh z biológie
Školiteľ: PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D.
Študentom gratulujeme za reprezentáciu fakulty a univerzity a naše ocenenie patrí aj práci školiteľov, ktorí svojich študentov pre účasť na fakultnej študentskej vedeckej konferencii motivujú, a tak ich aj vďaka nej pripravujú na profesionálnu dráhu.
Autorky článku: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo