L3-banner-media

UKF víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2017

UKF sa stala víťazom osemnásteho ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v kategórii C (organizácie verejného sektora). Na základe posúdenia samohodnotiacej správy UKF vypracovanej podľa modelu CAF a posúdenia stavu na mieste audítormi CAF (júl - september 2017) tím posudzovateľov a národná hodnotiteľská komisia rozhodli o udelení tohto prestížneho ocenenia našej univerzite na zasadnutí dňa 5. októbra 2017 v Bratislave.
Národnú cenu SR za kvalitu vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií, potvrdiť svoju výnimočnosť a deklarovať inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality.
Prestížnu cenu prevezme rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a garantka CAF UKF doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., dňa 20. novembra 2017 v hoteli Bôrik (Bratislava) v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže NCSRK 2017.
NCSRK 2017
NCSRK logo  NPK SR logo
 
Spracovala: doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo