L3-banner-media

Odborníci diskutovali ako rozvíjať kritické a tvorivé myslenie

V dňoch 13. – 14. novembra 2017 sa konala na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, ktorá je jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy, združujúceho riešiteľov z troch učiteľských fakúlt UKF – Pedagogickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Filozofickej fakulty.
Konferencia vytvorila priestor pre transdisciplinárnu vedeckú diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných, jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia a stratégiách ich rozvíjania v edukačnom procese. V rámci vedeckého programu vystúpili významné osobnosti pedagogických vied ako prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., z PF UKF, členka AK MŠVVaŠ, predsedníčka Akreditačnej rady MŠVVŠ; prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež, z Department of Mathematics and Computing, University of Ljubljana, prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., z Pedagogickej fakulty MU v Brne, doc. PhDr. Martina Šmejkalová, PhD., z Pedagogickej fakulty UK v Prahe, doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD., z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
Vedecké podujatie zároveň diskurzívne zjednotilo odborových didaktikov, cvičných učiteľov, študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi, ktorí spoločne diskutovali o inovatívnych trendoch v príslušných odborových didaktikách v jednotlivých sekciách. Psychodidaktické kompetencie si mohli účastníci rozšíriť v zaujímavých a tematicky pestrých workshopoch orientovaných na tvorivé vyučovanie matematiky, rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia v intenciách interpersonálnej komunikácie, tvorbu pozitívnej a tvorivej klímy smerujúcej k úspešnej triede, a tiež stratégie rozvíjania kritického myslenia vo vyučovaní cudzích jazykov a biológie.
Mimoriadnemu záujmu sa tešili i umelecky orientované workshopy: Využitie divadla fórum vo výchovno-vzdelávacom procese, Priamy a nepriamy rozvoj tvorivosti výtvarnou tvorbou a výtvarný worshop Interaktivita. Bohatú paletu ponuky workshopov rozšírili pracovníci Štátneho pedagogického ústavu, ktorí otvorili diskusiu na tému finančného vzdelávania v podmienkach základnej školy.
Súčasťou podujatia bol metodický seminár pre cvičných učiteľov UKF v Nitre, na ktorom predstavila doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., zámery riešeného projektu a prediskutované boli viaceré otázky a úskalia pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov.
Okrem vedeckého programu ponúkla konferencia účastníkom aj umelecké zážitky prostredníctvom komentovanej prehliadky didaktickej výstavy študentských prác Variabilita, interdisciplinarita, interaktivita, výstavy Digitálne média vo výtvarnej edukácii (výstava prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre) ako aj prostredníctvom divadelného predstavenia Kabaret v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ktoré je výsledkom uplatnenia stratégií rozvíjania kritického myslenia v hudobno-dramatickej tvorbe.
Ďakujeme za pomoc a podporu všetkým, ktorí sa o úspešný priebeh tohto podujatia pričinili a veríme, že prinieslo účastníkom nielen mnoho podnetov pre rozvíjanie kritického myslenia žiakov v školskej praxi, ale zároveň iniciovalo zmeny v ich individuálnej koncepcii vyučovania. 
Text: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
Foto Mgr. Branislav Ziman

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo