L3-banner-media

Rektor UKF v Nitre vyslovil uznanie siedmim študentom

Jedným z pravidelných podujatí v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít je prijatie a ocenenie študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Tento rok rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., vyslovil v utorok 21. novembra 2017 uznanie celkovo siedmim študentom zo všetkých piatich fakúlt univerzity. Symbolicky sa tak udialo v období, kedy sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva. Aktu ocenenia sa zúčastnili aj prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD., a prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Ocenení boli nasledujúci študenti:
Bc. Viktória Kyselová, Pedagogická fakulta   
  • Študentka aktívne pôsobí v Študentskom parlamente UKF na poste predsedu. Vedie parlament a jeho členov a je príkladná svojou vytrvalosťou a vloženou energiou pri plnení celouniverzitných úloh, ktoré jej vplývajú z danej pozície a aktívne sa podieľa na organizácii kultúrno-spoločenských a športových podujatí pod záštitou univerzity a Študentského parlamentu UKF.
Martina Buláková, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
  • Študentka aktívnou činnosťou zameranou na ochranu a podporu zdravia prispieva k šíreniu humanity medzi deťmi a mládežou. Svoju aktívnu činnosť pravidelne vykonáva ako zdravotník v združení eRko počas letných táborov a dvakrát mesačne organizuje stretnutia detí v pastoračnom centre na Kalvárii v Nitre. Študentka sa každoročne aktívne zúčastňuje na organizovaní podujatí Katedry ošetrovateľstva FSVaZ - Týždeň vedy a techniky, Študentských dní nitrianskych univerzít. Jej činnosť prispieva k budovaniu atraktivity odboru Ošetrovateľstva a šíreniu dobrého mena UKF.
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, Fakulta stredoeurópskych štúdií
  • Študentka nad rámec študentských povinností organizuje podujatia vedeckého a populárneho charakteru a taktiež sa angažuje pri šírení dobrého mena a propagácii univerzity a Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre.
Mgr. Martina Hrabovská, Filozofická fakulta
  • Študentka vedie folklórny súbor Ponitran, podieľa sa na prípravách medzinárodných folklórnych festivalov a aktívne sa na nich zúčastňuje. Pod jej vedením folklórny súbor získal mnohé ocenenia, ktoré napomáhajú v šírení dobrého mena univerzity doma aj v zahraničí. Študentka tiež zodpovedá za pedagogickú činnosť v rámci súboru a prípravu tanečnej zložky.
Bc. Lucia Janečková, Pedagogická fakulta
  • Študentka počas svojho pôsobenia na univerzite vzorne reprezentuje univerzitu a Slovenskú republiku na medzinárodných atletických podujatiach. V roku 2017 sa zúčastnila na Majstrovstvách Európy družstiev v Tel Avive v Izraeli a bola nominovaná na Majstrovstvá Európy v krose v Šamoríne 10. decembra 2017. Účasťou na medzinárodných podujatiach prispela do akreditácie študijných programov KTVŠ PF UKF v Nitre v rámci kritéria "Ocenenia".
Mgr. Miroslav Adamčiak, MA, Filozofická fakulta
  • Študent sa od svojho prijatia na štúdium aktívne angažuje v šírení dobrého mena univerzity a jej zveľaďovania prostredníctvom založenia študentskej organizácie Romanistica Nitriensia. Rovnako sa o zveľaďovanie života na univerzite snaží aj predkladaním projektov a medzinárodných projektov, ktorých účelom je zvyšovať kvalitu a postavenie UKF. Študent sa aktívne venuje ďalšiemu vzdelávaniu sa. Dňa 19. septembra 2017 obhájil magisterskú záverečnú prácu s hodnotením 17 z 20 bodov na Université Sorbonne-Nouvelle Paris III., rovnako absolvoval Massive Open Online Course ukončený medzinárodne uznávaným certifikátom z didaktiky francúzskeho jazyka. Jeho aktívny prístup sa prejavuje aj vo vedeckovýskumnej činnosti.
Mgr. Tomáš Tóth, Fakulta prírodných vied
  • Študent sa výrazne angažuje v samosprávnych orgánoch fakulty a univerzity. Ako člen AS FPV sa aktívne podieľa na vyhodnotení dotazníkových prieskumov hodnotenia kvality výučby a pedagógov FPV, pravidelne pracuje v organizačnom výbore Študentskej vedeckej konferencie vo funkcii administrátora konferenčného systému. V rámci ŠVK 2017 získal ocenenie za výnimočne kvalitnú prácu Odborová didaktika II.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo