L3-banner-media

Rektor UKF v Nitre vymenoval šesť nových docentov

Dňa 23. novembra 2017 rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre:
  • Mgr. Zuzane Borzovej, PhD., pracovníčke Katedry archeológie Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.25 Archeológia,
  • PhDr. Jozefovi Brunclíkovi, PhD., pracovníkovi Katedry slovenskej literatúry Filozofickej fakulty, v študijnom odbore 2.1.23 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr,
  • Dr. Mirkovi Lampisovi, PhD., pracovníkovi Katedry romanistiky Filozofickej fakulty v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry,
  • Mgr. Pavlovi Brezinovi, PhD., pracovníkovi Katedry hudby Pedagogickej fakulty v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika,
  • RNDr. Petrovi Mederlymu, PhD., pracovníkovi Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny,
  • PaedDr. Jánovi Baukovi, PhD., pracovníkovi Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry.
Vymenovanie docentov sa konalo za prítomnosti prof. Ing. Zdenky Rózovej, CSc., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť na UKF v Nitre, prof. PhDr. Evy Szórádovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty, dr. habil. PaedDr. Žofie Bárcziovej, PhD., dekanky Fakulty stredoeurópskych štúdií, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., dekana Filozofickej fakulty, prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a predsedov habilitačných komisií prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., prof. PhDr. Egona Wiedermanna, CSc., a prof. RNDr. Juraja Hreška, PhD.
Text: Ing. Gabriela Sarovová
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo