L3-banner-media

Rektor udelil ceny za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil Cenu rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť zamestnancom univerzity a doktorandom v dennej forme štúdia za publikácie evidované v rámci platformy konzorcia Web of Knowledge v databázach Web of Science-Core Collectin (WOS), Current Contents Connect (CCC) a databáze Scopus za obdobie vykazovania október 2016 – september 2017. Podmienkou pre udelenie Ceny rektora bola evidencia publikácie v knižničnom informačnom systéme UKF (KIS) a uvedenie oficiálnej afiliácie univerzity v príspevku. Ocenenie bolo udelené za kategórie ADC, ADD, ADM a ADN indexovaných príspevkov v medzinárodných licencovaných databázach.
Udelenie ceny rektora, ktorá je spojená s finančným ohodnotením, má podnecovať zamestnancov a doktorandov k zintenzívneniu tvorivej činnosti, vytváraniu pozitívneho obrazu univerzity a zlepšeniu postavenia univerzity pri vonkajších hodnoteniach vrátane hodnotenia v procesoch komplexnej akreditácie.
V tomto hodnotenom období rektor ocenil 146 zamestnancov na plný pracovný úväzok v celkovej výške odmien 79 712 € a 26 denných doktorandov v celkovej výške motivačných štipendií 3 990 €  za 218 publikačných jednotiek. Celkový trend a rast publikačnej aktivity svedčí o dobrom tvorivom potenciáli autorov.
Ocenenie bude v zmysle čl. 2 Smernice UKF č. 17/2016 Oceňovanie zamestnancov UKF a doktorandov v dennej forme štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej a umeleckej činnosti zamestnancom udelené formou priznania mimoriadnych odmien a doktorandom bude udelené formou motivačných štipendií. V prípade spoluautorstva sa odmena, resp. motivačné štipendium delí počtom spoluautorov z UKF. 
Všetkým oceneným gratulujeme!
Autor textu: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
Autor ilustračnej fotografie: Ľubo Balko
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo