L3-banner-media

Oslávili sme 30 rokov programu ERASMUS

Rok 2017 sa stal pre všetky vysokoškolské inštitúcie participujúce v programme Erasmus+ symbolickým, pretože počas celého tohto roka oslavujeme 30. výročie vzniku programu na európskej úrovni a zároveň 20. výročie zapojenie Slovenska do programu. Naša univerzita sa do programu zapojila v akademickom roku 1998/1999 a za ten čas vyslala na Erasmus mobility štúdium, stáž, výučba a školenie približne 1400 študentov a 700 zamestnancov. UKF v Nitre sa do týchto osláv počas roka zapojila organizáciou viacerých informačných dní, jarným informačným veľtrhom, či Erasmus+ Staff Training Weekom pre partnerov zo zahraničných univerzít, ktoré zrealizoval Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy. Oslavy vyvrcholili 22.11.2017 podujatím s názvom Erasmus Village, ktoré už tradične organizuje UKF v Nitre v spolupráci s SPU v Nitre v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít, a to v priestoroch pod aulou SPU.
Podujatia sa zúčastnilo 62 zahraničných študentov z oboch nitrianskych univerzít, ktorí spoločne pripravili pestré stánky, v ktorých jednoduchou ale zaujímavou formou prezentovali slovenským študentom svoju krajinu a univerzitu. Využili pritom vopred pripravené prezentácie o svojej krajine, jej národných špecifikách a histórii, ale priniesli ukázať aj tradičné odevy či starostlivo pripravené jedlá z domácej kuchyne, z ktorých sme mohli počas celého podujatia ochutnávať.
Podujatie slávnostne otvorili zástupcovia oboch nitrianskych univerzít: za UKF prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a za SPU prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávanie a ECTS. Obe prorektorky srdečne privítali zahraničných študentov na univerzitnej pôde a zdôraznili význam mobility v rámci programu Erasmus+, ktorá prináša študentom a zamestnancom jedinečnú šancu získať medzinárodnú skúsenosť, možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku, nadobudnúť nové zručnosti, spoznať iné kultúry, možnosť porovnať rôzne systémy vzdelávania, získať množstvo nových formálnych i neformálnych kontaktov pre osobný rozvoj alebo pre rozvoj ďalšej medziuniverzitnej spolupráce, väčšiu samostatnosť a nezávislosť ako aj vyšší predpoklad budúceho kariérneho rastu a zamestnania. Na záver prejavu zástupcov odznelo prianie, aby sa programu Erasmus+ naďalej darilo, aby sa rozvíjal k podpore a obohateniu vzdelávania a odbornej prípravy našich študentov a zamestnancov.
V ďalšom bloku programu nasledovalo hlasovanie o najzaujímavejší stánok a vedomostný kvíz o základných faktoch programu Erasmus+, do ktorých sa nadšene zapojili všetci prítomní študenti z Belgicka, Kolumbie, El Salvadoru, Francúzska, Nemecka, Grécka, Číny, Indie, Talianska, Mexika, Nikaraguy, Poľska, Rumunska, Španielska, Turecka a Ukrajiny. Ocenené boli tri stánky študentov, a to z Rumunska (1. miesto), Kolumbie (2. miesto) a z pre nás exotického a ešte stále pomerne neznámeho El Salvadoru (3. miesto). Spoločný informačný (nesúťažný) stánok na podujatí mali aj Erasmus koordinátori z UKF a SPU, ako aj zástupcovia sekcií ESN UKF a ESN SUA, ktorí spoločne počas podujatia poskytovali slovenským záujemcom informácie o výhodách a možnostiach programu Erasmus+, a tiež o procese prihlasovania sa na mobility.
Posledná časť osláv programu patrila prezentáciám slovenských študentov UKF a SPU, ktorí sa zúčastnili mobility štúdium a stáž v zahraničí. S prítomnými študentmi sa radi podelili o svoje skúsenosti, ktoré získali na prijímajúcej inštitúcii, ako aj o pozitívne dojmy z pobytu v danej krajine.
Všetci víťazi hlasovania o najlepší stánok, víťazi vedomostného kvízu i účastníci prezentujúci skúsenosti s Erasmom získali ceny od oboch univerzít. Organizátorom podujatia, Referátu pre mobility a medzinárodné vzťahy UKF a Kancelárii zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU, sa opäť podarilo pripraviť pre študentov aktivitu plnú nových poznatkov a vytvoriť spoločný priestor pre spoznávanie našich zahraničných študentov a ich krajín.
ErasmusPlus 30years Circle EN 72dpi 011 1dx 6881 20171122 1909126693
Text: Ing. Katarína Butorová, PhD.
Foto: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo