L3-banner-media

Slávnostná inaugurácia konzorcia európskych univerzít

Vo štvrtok dňa 18. januára 2018 sa v aule Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu (Nemecko) konala slávnostná inaugurácia unikátneho konzorcia zameraného na STEM vzdelávanie, ktoré pracuje pod Medzinárodným centrom STEM vzdelávania (International Centre for STEM Education, skratka ICSE). Takmer desať rokov úspešnej partnerskej spolupráce UKF v Nitre s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu (Nemecko) najmä na riešení vedeckého projektu 7RP PRIMAS, kultúrno-edukačných projektov COMPASS a IncluSMe a v tvorbe odborných expertíz pre projekt 7RP mascil, prinieslo pre UKF v Nitre v roku 2017 pozvanie stať sa jedným zo zakladajúcich členov konzorcia. STEM je medzinárodná skratka používaná pre tie oblasti vzdelávania, ktoré zahŕňajú prírodné vedy, technické a inžinierske programy a univerzitné štúdium matematiky.
Centrum ICSE je prvým európskym centrom pre vzdelávanie a inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní v STEM s pôsobnosťou v akademickom prostredí. Centrum ICSE si kladie za cieľ prepájať výskum v STEM vzdelávaní medzi univerzitami a praxou, vrátane kontaktov na európske politické štruktúry. Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou v oblasti STEM vzdelávania výzvy súvisiace s prírodovednou, matematickou a digitálnou gramotnosťou, záujmom žiakov a študentov o štúdium prírodovedných, technických a inžinierskych programov na stredných školách i na univerzitách s perspektívou celoživotnej kariéry na pracovných pozíciách, ktoré sú založené na STEM vzdelaní. S problematikou STEM vzdelávania súvisia i otázky rodovej rovnosti a ďalšie kultúrno-spoločenské aspekty vzdelávania a výchovy mladej generácie, vrátane digitalizácie vzdelávania. Centrum ICSE má ambície riešiť, zdieľať a manažovať výskumné projekty zaoberajúce uvedenou problematikou, prinášať overené výsledky vedeckého výskumu a transferovať ich do praxe a politických rozhodnutí v krajinách EÚ. Založenie STEM konzorcia podporilo 30 európskych univerzít, ministerstvá školstva z desiatich štátov EÚ a dvadsať centier kontinuálneho a profesionálneho vzdelávania v Európe.
V úvode programu slávnostnej inaugurácie konzorcia prítomných privítal rektor Vysokej školy pedagogickej vo Freiburgu, prof. Dr. Ulrich Druwe a prof. Katja Maass, ktorá je vedeckým a organizačným garantom konzorcia. Slávnostný inauguračný príhovor predniesla prof. Michele Artique z Univerzity Diderot v Paríži, nedávna predsedníčka svetového výboru vyučovania matematiky (ICMI). V panelovej diskusii s názvom: Aké sú ciele STEM vzdelávania do budúcnosti a ako bude možné tieto ciele dosiahnuť? Vystúpili: za potreby priemyslu: Wolfgang Bay, z firmy Sick AG, Dr. Peter Balyta z firmy Texas Instruments, za centralizované európske štruktúry zamerané na školstvo, vedu a výskum: Suzanne Conze z Európskej komisie a Marc Durando, riaditeľ European Schoolnet, za vedu a výskum Dr. Michiel Doorman z Univerzity v Utrechte, Holandsko a za učiteľov z praxe Anika Weihberger z Rotteck gymnázia vo Freiburgu. Slávnostnej inaugurácie sa zúčastnili akademickí funkcionári a predstavitelia zakladajúcich univerzít, UKF v Nitre zastupoval pán rektor prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., z Katedry matematiky FPV UKF v Nitre, kontaktná osoba ICSE centra a konzorcia za UKF.
UKF v Nitre aktuálne spolupracuje s členmi konzorcia na riešení projektu Erasmus+ InsluSMe a na spoluorganizovaní tímovej súťaže Matematický B-deň pre žiakov stredných škôl.
UKF v Nitre sa pozvaním stať sa zakladajúcim členom STEM konzorcia, dostalo významného ocenenia. Pozvanie potvrdilo, že UKF v Nitre je spoľahlivým a vítaným partnerom európskych projektov vo vzdelávaní s perspektívnou ďalšieho rozvoja nielen projektových partnerstiev v oblastiach otázok STEM vzdelávania v medzinárodnej vedeckej komunite.
Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Ďalšie informácie: https://www.ph-freiburg.de/icse

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo