L3-banner-media

UKF v Nitre participuje na koncepte Smart City

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prorektor pre rozvoj, informatizáciu a marketingovú komunikáciu doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., pracovníci a študenti Katedry informatiky FPV UKF v Nitre sa dňa 26. februára 2018 zúčastnili diskusného podujatia s názvom „Stretnutie s primátorom NITRA – MODERNÉ MESTO“, ktoré pod značkou svojej eventovej platformy MY s VAMI pripravuje Vydavateľstvo Petit Press.
Hlavnou témou stretnutia bol koncept Smart City, z ktorého vyplynuli aj témy diskusií: Mobilita mesta, Životná úroveň, Inteligentná energia, Energetický manažment. Podľa primátora Jozefa Dvonča je cieľom koncepcie to, aby všetky mestské organizácie pochopili filozofiu moderných miest. Podľa vyjadrenia Miriam Letašiovej z Ministerstva hospodárstva SR, Nitra patrí k smart mestám, nakoľko postupne zavádza smart technológie. Zavádzanie smart technológií potvrdil primátor už realizovanými aktivitami. Podľa jeho slov mesto spracováva komunálny odpad a neukladá ho len na skládky a aktuálne má 180 polopodzemných kontajnerov, ktoré sú začipované. Nitra takisto rozšírila kamerový systém, zateplila školské budovy, kultúrne domy a polikliniky. Mesto riešilo energetickú náročnosť budov aj verejné osvetlenie, kde z 8 000 bodov je 1 200 nových, zaviedlo sa požičiavanie bicyklov („bike sharing“) za účelom odľahčenia dopravy v centre mesta. V diskusii prítomní poukázali na kritické problémy v Nitre, ale odzneli aj vízie a plány mesta v oblasti budovania Smart City do nasledujúcich rokov.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre môže prispieť k budovaniu Nitry ako smart mesta využitím intelektuálneho potenciálu našich zamestnancov a študentov, a to minimálne v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je participácia pri zavádzaní informačno-komunikačných technológií, ďalšou je plánovanie cyklotrás v meste Nitra.
Stretnutie sa konalo v priestoroch Mestského úradu v Nitre a okrem zástupcov UKF v Nitre sa ho zúčastnili: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitra; Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR; Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov, Združenie miest a obcí Slovenska; Marek Mitošinka, generálny riaditeľ Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo