L3-banner-media

Na Študentskej vedeckej konferencii odznelo 71 príspevkov

Dňa 21. marca 2018 sa na pôde našej univerzity uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2018 (ŠVK 2018) ako spoločné vedecké podujatie dvoch fakúlt prírodných vied – FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia. Po slávnostnom otvorení konferencie dekankou FPV UMB v Banskej Bystrici doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD., a dekanom FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., nasledovala verejná prezentácia celkovo 71 prác v 7 sekciách: Biológia (8 príspevkov), Ekológia a environmentalistika (10 príspevkov), Geografia a regionálny rozvoj (13 príspevkov), Informatika (7 príspevkov), Matematika, Fyzika, Chémia (7 príspevkov), Didaktika matematiky, fyziky, informatiky, techniky (15 príspevkov) a Didaktika biológie, geografie (11 príspevkov).
Hodnotiace komisie zložené z garantov oboch fakúlt vyhodnotili najlepšie práce v každej sekcii. Na vyhodnotení konferencie obdržali autori víťazných prác diplom a hodnotné ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, NOCR – Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Univerzitné pastoračné centrum, Pragolab, s.r.o., Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., PPA CONTROLL, a.s., Air Liquid, s.r.o., Teacher.sk, Dexol motor oil, Tenaoil, Transpetrol, Doprastav, Inmedia, s.r.o., distribúcia potravín, Vydavateľstvo Dajama, Vínne pivnice Mačkáš, Rivaengine, s.r.o. Ocenení študenti z FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici navyše získajú finančnú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.
Všetky prezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných vedeckých prác s názvom „Študentská vedecká konferencia 2018“.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.
Foto: Mgr. Miroslav Kadlečík

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo