L3-banner-media

Študenti Filozofickej fakulty prezentovali 152 súťažných prác

Neodmysliteľnou súčasťou života na Filozofickej fakulte je systematické vedenie študentov k vedeckovýskumnej práci. Na pôde našej fakulty sa priestor na prvý sólový výskumný projekt každoročne ponúka predovšetkým v rámci platformy ŠVOUČ. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na ich vlastnú tvorbu a schopnosti. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.
Do tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala 14. marca 2018, sa prihlásilo 183 študentov zo všetkých katedier. 152 súťažných prác bolo hodnotených oponentmi a obhajoby prác sa konali pred odbornými komisiami. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené v recenzovanom zborníku. Dekan fakulty prof. Bernard Garaj odovzdá víťazom ŠVOUČ diplomy na slávnostnom podujatí 25. apríla 2018.
Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., prodekan FF pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia
Foto: študenti Mediálneho centra FF UKF v Nitre a Mgr. Peter Horváth
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo