L3-banner-media

ŠTUDENTI (denná a externá forma štúdia)

  • Štúdium na partnerskej VŠ (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Dlhodobá stáž – napr. v podnikoch, na VŠ (s platnou ECHE) alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) s možnosťou študenta vycestovať už od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  • Absolventská stáž – napr. v podnikoch, na VŠ alebo v iných organizáciách (v trvaní od 2 do 12 mesiacov), na ktorú sa musia študenti prihlásiť počas štúdia na UKF. Ponuka tohto typu stáže je určená len pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú študentmi končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia s možným termínom nástupu hneď po ukončení štúdia na UKF. Túto stáž musí čerstvý absolvent zrealizovať s návratom najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia štúdia na VŠ.
  • Krátkodobá stáž pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (v trvaní 5 – 30 dní) s povinnou virtuálnou časťou. Virtuálna časť mobility musí trvať minimálne 1 deň. Účastník má nárok na grant len za dĺžku fyzickej časti mobility.
  • Krátkodobá stáž doktorandov (v trvaní 5 – 30 dní) bez povinnej virtuálnej časti.
Mobilitu štúdium je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. V prípade mobility stáž, nie je Erasmus+ bilaterálna dohoda vyžadovaná.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
Granty pre študentov:
Program Erasmus+ pre nasledujúce obdobie pripravil pre študentov nové finančné benefity podľa typu mobility a statusu študenta, a to: dodatočný príspevok na stáž 150 EUR/mesiac, pre študentov s nedostatkom príležitostí ďalší príspevok 250 EUR/mesiac, pri krátkodobej mobilite príspevok 100 – 150 EUR. Okrem toho študent môže dostať príspevok na zelené cestovanie 50 EUR alebo cestovné vo výške sadzby a v prípade potreby maximálne 4 dni dodatočného grantu na úhradu precestovaných dní.
Pri krátkodobej mobilite sa študentovi udelí základný grant v sume 79 EUR/deň (do 14. dňa mobility) a za 15. – 30. deň mobility má nárok na 56 EUR/deň.
Študentom odporúčame zvážiť výber destinácie na štúdium alebo stáž z pohľadu odhadovaných nákladov a výšky možného Erasmus grantu na danú krajinu.
PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie sa na mobility študentov je realizované prostredníctvom papierovej prihlášky a povinných príloh a to nasledovne:
ŠTUDENT PREDLOŽÍ:
  • prihlášku (do prihlášky uviesť študentom preferovaný e-mail, ktorý pravidelne používa),
  • životopis v slovenskom jazyku,
  • motivačný list v jazyku, v ktorom sa bude mobilita realizovať,
  • akceptačný list s podpisom a pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF (týka sa len mobility stáž),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.
Študent odovzdá takto skompletizovanú prihlášku do termínu uvedeného v úvode tejto výzvy na sekretariát dekanátu fakulty, na ktorej je zapísaný.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color