L3-banner-media

ZAMESTNANCI

Zamestnanec si môže podať iba jednu prihlášku – a to buď na prednáškový pobyt alebo na školenie.
  • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí (v trvaní maximálne 7 dní, v tom sú započítané 2 dni na cestu s termínom návratu do 7. 12. 2024)
  • Školenie v zahraničí (v trvaní maximálne 7 dní, v tom sú započítané 2 dni na cestu, s termínom návratu do 15. 2. 2025).
Mobilitu prednáškový pobyt je možné zrealizovať len na vysokoškolskej inštitúcii v zahraničí, s ktorou má UKF v Nitre platnú Erasmus+ bilaterálnu dohodu v aktuálnom akademickom roku. Zoznam aktuálnych Erasmus+ bilaterálnych dohôd je k dispozícii u fakultného Erasmus+ koordinátora. 
Obsahom prednáškového pobytu zamestnanca nesmie byť účasť na konferencii.
Zamestnancovi nebude umožnené presunúť si mobilitu zo zimného semestra na letný semester.
Uprednostnení budú zamestnanci, ktorí doposiaľ neabsolvovali Erasmus+ mobilitu.
PRIHLASOVANIE:
Prihlasovanie sa na mobility zamestnancov je realizované prostredníctvom papierovej prihlášky a povinných príloh a to nasledovne:
ZAMESTNANEC PREDLOŽÍ:
Pre účely podania prihlášky je potrebné doložiť emailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne Akceptačný list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby zahraničnej prijímajúcej inštitúcie, že bude zamestnanec UKF na mobilitu v Zimnom semestri AR 2024/2025 akceptovaný, v prípade, že mu bude udelený Erasmus+ grant. Nie je potrebné udávať presný termín mobility.
Zamestnanec odovzdá takto skompletizovanú prihlášku do termínu uvedeného v úvode tejto výzvy na dekanát fakulty UKF, na ktorej pracuje.
Zamestnanci rektorátu odovzdajú prihlášky na Oddelení pre medzinárodné vzťahy.
Výber účastníkov mobilít na fakulte organizačne zabezpečuje dekan fakulty v súčinnosti s prodekanom pre medzinárodné vzťahy. Výber je realizovaný na základe priorít v oblasti internacionalizácie vzdelávania a odbornej prípravy príslušnej fakulty.
Výber účastníkov mobilít zamestnancov rektorátu organizačne zabezpečuje prorektorka pre medzinárodné vzťahy v súčinnosti s kvestorkou. Výber je realizovaný na základe priorít v oblasti internacionalizácie univerzity a rozvíjania odborných kompetencií.
Najneskôr v druhej polovici augusta 2024 rektorátny Erasmus+ koordinátor zamestnancom formou emailu oznámi, či bola ich mobilita na zimný semester schválená alebo neschválená.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color