L3-banner-media

Komunálny odpad na Slovensku – súčasnosť a budúcnosť

Ak ste dňa 24. mája 2018 prechádzali hlavnou chodbou UKF v Nitre, mali ste určite príležitosť stretnúť skupinky intenzívne diskutujúcich ľudí o téme, ktorá nás dnes trápi všetkých, a tou témou sú odpady. Priemerný Slovák vyprodukoval v roku 2016 spolu 358 kg komunálnych odpadov, pričom z tohto množstva odchádzalo až 66 % na skládky a iba 23 % do procesu recyklácie. Do roku 2020 bude musieť SR zvýšiť podiel recyklácie na 50 %. Z tohto dôvodu sa rozhodli združenie ELEKOS (Organizácia zodpovednosti výrobcov) a Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber pod záštitou Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (Katedry ekológie a environmentalistiky) zorganizovať prvý ročník konferencie s názvom „Komunálny odpad – Súčasnosť a budúcnosť“. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, predovšetkým starostov a zástupcov samospráv a firiem z viacerých obcí v SR, pracovníkov MŽP SR a vysokoškolských pedagógov a študentov UKF v Nitre a SPU v Nitre. Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálne témy v oblasti odpadového hospodárstva so zameraním na problematiku komunálnych odpadov. V rámci doobedňajšieho a poobedňajšie bloku odzneli prednášky venované aktuálnemu systému zabezpečenia triedeného zberu komunálnych odpadov, zhodnocovanie plastov vytriedených z komunálnych odpadov, ciele recyklácie do roku 2020 a vo väzbe na pripravovanú právnu úpravu EÚ aj ciele do roku 2030. FPV UKF v Nitre sa do prednáškovej časti zapojila výsledkami aktuálneho mapovania nelegálnych skládok odpadov na vybraných príkladoch, ktoré prezentovala za Katedru ekológie a environmentalistiky Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Text: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., FPV - Katedra ekológie a environmentalistiky
Foto: prof. RNDr. František Petrovič, PhD., FPV - Katedra ekológie a environmentalistiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo