L3-banner-media

Tvorivá dielňa pre učiteľov cudzích jazykov

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre dňa 28. 5. 2018 zorganizovala pre učiteľov cudzích jazykov na základnej škole Nábrežie mládeže v Nitre interaktívny workshop s názvom Tvorivá dielňa pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia sa oboznámili s metodikou tvorivej dramatiky a s jej konkrétnymi podobami aplikácie, ako aj s motivačnými aktivitami. Vyskúšali si metódy založené na princípe hrania rolí (pantomimicko-pohybové, verbálno-zvukové metódy), metódy, ktoré organizujú alebo podporujú hru v role (napr. dialógy, diskusie, tvorivé písanie, hlasové cvičenia a iné) a metódy pomocné a doplnkové, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí a nie sú pre dramatiku nevyhnutné (motivačné aktivity pre jednotlivé učebné štýly na začiatku a v priebehu vyučovacieho procesu). Jednotlivé aktivity boli s učiteľmi diskutované v kontexte aplikácie do vyučovacieho procesu cudzieho jazyka podľa vekových kategórií ako aj jazykovej úrovne.
Obzvlášť obohacujúci prvok pre učiteľov bola autenticita v procese jednotlivých aktivít prostredníctvom lektorky nemeckého jazyka PhD., Mag. Phil. Elisabeth Vergeiner.
Workshopu sa zúčastnili nielen učitelia cudzích jazykov, ale aj učitelia iných vyučovacích predmetov, ktorí taktiež ocenili rôznorodosť aplikácie jednotlivých aktivít.
Učitelia pozitívne prispeli v priebehu celého workshopu svojou tvorivosťou, hravosťou a didaktickým potenciálom. Prejavili záujem o ďalšie aktivity podobného charakteru a dohodli sa na ďalších spoločných aktivitách.
2018 ff Tvoriva dielna1
2018 ff Tvoriva dielna2
Text: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Mag. Phil. Elisabeth Vergeiner, FF - Katedra germanistiky
Foto: Mgr. Peter Humay
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo