L3-banner-media

Univerzita otvorila nové výskumné laboratóriá

Zvýšenie kapacity a kvality univerzity tak v oblasti výskumu, ako aj vzdelávania, predovšetkým v oblasti agrobiológie živočíchov a biomedicíny – to sú ciele vybudovania Výskumných laboratórií Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V utorok 12. júna 2018 ich slávnostne otvorili rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre Libor Vozár.
„Prvotná myšlienka vybudovať moderné kvalitné výskumné laboratóriá a vzdelávacie priestory vznikla pred viac ako siedmimi rokmi v súvislosti s pripravovaným projektom Agrobiotech“, informoval rektor Ľ. Zelenický. „Naše Výskumné laboratóriá Fakulty prírodných vied sú situované už v existujúcom areáli UKF Nitra, sú vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou a sú určené ako na účely realizácie výskumných úloh, (najmä v oblasti agrobiológie živočíchov a biomedicíny), tak aj pre potreby praxe. Verím, že novovybudované priestory ponúknu našim kolegom prístup k najnovším technológiám a vytvoria také pracovné prostredie, ktoré im pomôže posunúť opäť ich prácu o veľký kus vpred.“
Výskumné laboratóriá FPV UKF v Nitre neprehliadnuteľne podporujú kvalitatívny rozvoj výskumných aktivít, ktoré sa profilovali na biologických katedrách v troch ťažiskových oblastiach. Ide o molekulárnu biológiu, embryotechnológie a biológiu rastlín. Na troch podlažiach budovy sa preto nachádzajú laboratórium biológie stresu rastlín, laboratórium embryotechnologií a laboratórium molekulárnej biológie. Hodnota novostavby, vrátane stavebnej časti, vnútorného vybavenia laboratórnym nábytkom a inými nevyhnutnými prevádzkovými zariadeniami, predstavuje cca 1,5 mil. €. Dielo bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške takmer 1,3 mil. €. Zvyšok bol dofinancovaný z vlastných finančných prostriedkov.
Text: Jana Krajčovičová, R - Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
Foto: Lubo Balko, RRIaMK

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo