L3-banner-media

Medzinárodný projekt DIYPES „Do it yourself“ pokračuje

V dňoch 18. – 22. 6. 2018 sa v rámci medzinárodného projektu DIYPES „Do it yourself“, na ktorom participujú pracovníci Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre – prof. Jaromír Šimonek, PhD., Mgr. Ľubomír Paška, PhD., PaedDr. Pavol Horička, PhD., a Mgr. Natália Czaková, PhD.,uskutočnilo stretnutie riešiteľského kolektívu zo všetkých zúčastnených krajín (Slovenská republika, Taliansko, Rumunsko, Albánsko, Malta a Dánsko ako pozorovateľská krajina). Okrem pracovníkov našej univerzity reprezentovali na stretnutí prvýkrát Slovensko aj traja učitelia TaŠV a žiaci troch stredných škôl z regiónu Nitra (Gymnázium Golianova 68 v Nitre, Gymnázium Šurany a Spojená škola Slančíkova 2 Nitra).
Súčasťou pracovného stretnutia bola výmena skúseností a informácií z priebehu riešenia problematiky v jednotlivých sledovaných krajinách. Učitelia telesnej a športovej výchovy zo zapojených škôl prezentovali praktické ukážky hier a cvičení pre stredoškolákov, ktoré boli na základe požiadaviek žiakov zaradené do vyučovacieho procesu s cieľom pozitívne ovplyvniť aktívne zapojenie žiakov do hodín telesnej a športovej výchovy. Stretnutie bolo realizované v priestoroch športového centra Kirkop na Malte. Ďalšie čiastkové výsledky budú prezentované na decembrovom stretnutí riešiteľského kolektívu v Albánsku.
 
Text a foto: Mgr. Natália Czaková, PhD., PF - Katedra telesnej výchovy a športu

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo