L3-banner-media

Aspoň na týždeň vysokoškolákom

Posledný júnový týždeň už šiestykrát na pôde UKF v Nitre sa realizovali vzdelávacie aktivity pre osoby so špeciálnymi potrebami. Študentmi XXL Akadémie boli klienti z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tento ročník bol výnimočný tým, že medzi nimi boli zaradené aj osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitry.
Vstup do štúdia „spečatilo“ 30 študentov slávnostnou imatrikuláciou, kde si z rúk doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana FSVaZ, prevzali Zápisné listy a Študijné výkazy. Vysokoškolskí učitelia, odborníci v príslušných študijných, vedných odboroch a ich študenti si zodpovedne pripravili na každý deň zaujímavé vyučovanie, obohatené praktickými ukážkami a cvičeniami. Činnosti boli zamerané na komunikáciu, kultúru a problémy sociálno-spoločenskej oblasti. V pondelok PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., spoločne so študentmi z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied hovorili so študentmi o svojich silných stránkach, v akých oblastiach sú šikovní a užitoční. Kolektív odborníkov pod vedením doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy vymaľovali obrazy – hotové umelecké diela na tému Svet našimi očami – XXL výtvarník. Ústav romologických štúdií s PhDr. Katarínou Vankovou, PhD., pripravil na stredu exkurziu v pekárni, kde študenti mali možnosť vidieť pekárenskú výrobu. Aj napriek určitým fyzickým obmedzeniam študenti z Katedry telesnej výchovy spolu s PhDr. Natáliou Czakovou, PhD., rozhýbali s úsmevom športovými aktivitami všetkých zúčastnených. Pred slávnostnou promóciou sa všetci stretli v duchu cesty k sebe – ceste k porozumeniu v Pastoračnom centre UKF s doc. ThDr. Ľubomírom Hladom, PhD. V moderných priestoroch Klientskeho centra doc. PaeDr. Viera Tomková, PhD., s kolektívom pracovníkov z Univerzitnej knižnice UKF pripravili vznešenú slávnostnú promóciu. Prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF v Nitre, a PhDr. Dana Zrubcová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FSVaZ UKF, odovzdali absolventom diplomy. S radosťou z úspechu sa prišli podeliť s absolventmi ich rodiny, priatelia, ale aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra.
Na záver chcem vyjadriť poďakovanie všetkým spolupracujúcim pracovníkom a ľuďom, ktorí pomáhali a podporili akýmkoľvek spôsobom túto vzdelávaciu aktivitu.

Text a foto: Ľuboslava Pavelová a Erika Krištofová, FSVaZ - Katedra ošetrovateľstva

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo