L3-banner-media

Škola inkluzívnej pedagogiky

V čase od 20. - 29. júna sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre zúčastnili letnej školy projektu Erasmus+ IncluSMe (2016-1-DE01-KA203-002910; Intercultural learning in mathematics and science education). Letná škola projektu, ktorú organizovali partneri projektu z Univerzity v Hradci Králové na pôde Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, mala dôležitý cieľ: v prakticky overiť vytvorené materiály a metodické postupy so zameraním na vyučovanie v prostredí vyznačujúcom sa kultúrnymi odlišnosťami žiakov. Letnej školy sa zúčastnilo 26 študentov učiteľstva prírodovedných predmetov z partnerských univerzít projektu zo siedmich krajín Európy: Cyprus, Česká republika, Malta, Nórsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko. Päť študentov FPV UKF v Nitre: Patrícia Čepcová, Lucia Gemmelová, Bc. Paulína Karaffová, Bc. Filip Kucej a Bc. Mária Sendecká absolvovalo počas desiatich dní náročný program prednášok, seminárov a iných aktivít, ktoré im prezentovali vysokoškolskí pedagógovia z univerzít, ktoré sú partneri projektu: Univerzita v Nikózií, Cyprus; Univerzita Hradec Králové, Česká republika; Univerzita v Utrechte, Holandsko; Univerzita na Malte, Malta; Univerzita v Trondheime, Nórsko a Univerzita v Jaéne, Španielsko.
Programové bloky letnej školy projektu IncluSMe boli rozdelené do šiestich modulov. Jednotlivé moduly boli zamerané na témy: inkluzívne vyučovanie mimo školy; jazyk vo vede a v prírodovedných predmetoch z pohľadu kultúrnych odlišností; aktuálne ekologické problémy a ich potenciál vo vyučovaní v kultúrne diverzifikovanom prostredí; etika vo vedeckom a pedagogickom výskume; princípy a zásady hodnotenia z pohľadu inklúzie žiakov z odlišným kultúrnym zázemím. Organizačne letnú školu a pobyt študentov v Prahe zabezpečovali Mgr. Imrich Jakab, PhD. z Katedry ekológie a environmentalistiky a doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. z Katedry matematiky, zodpovedná riešiteľka projektu IncluSMe.
Ako medzinárodná letná škola prebiehala? Opisuje študentka Mária Sendecká:
Spolu so študentmi z iných krajín sme vytvorili jednu medzinárodnú triedu, o počte 26 usilovných študentov. Lektori nám, v rámci pripravených modulov, predstavovali rôzne vyučovacie metódy a aktivity, a tak sme si mohli zažiť na vlastnej koži s akými problémami a situáciami sa môžeme v budúcnosti stretnúť ako učitelia. Najčastejšie to bola práca v skupinách, ktorá nám pomohla lepšie si uvedomiť a pochopiť myslenie iných kultúr. Spoločným jazykom letnej školy pre všetkých študentov a vyučujúcich bola angličtina. Pri riešení úloh vedeckého charakteru (biológia, fyzika, chémia) nastali veľakrát úsmevné situácie, najmä vtedy, keď nám nestačila naša slovná zásoba v angličtine a chýbajúci termín sme si nahradili iným, jednoduchším slovíčkom v anglickom jazyku. Veľmi dobrou pomôckou pri vyučovaní v medzinárodnom, cudzojazyčnom i interkultúrnom prostredí, je takisto aj ceruzka a papier. Kde slová nestačili, pomohli nám jednoduché kresby a obrázky. Pre mnohých účastníkov letnej školy to bola taktiež prvá návšteva Prahy, preto sa jedno popoludnie venovalo poznávaniu pražských dominánt a zaujímavostí. Sprevádzal nás študent Univerzity Karlovej a ukázal nám napríklad slávnu kaviareň Slávia, Karlov most, či Pražský hrad. Súčasťou programu boli i návštevy dvoch škôl, kde sme mali možnosť získať poznatky o bilingválnom vyučovaní či o virtuálnej realite, ktorú tvoria žiaci strednej priemyselnej školy na Smíchove ako svoje ročníkové projekty a úrovňou svojich vedomostí a svojej tvorby predčia, napríklad, i vysokoškolákov z ČVUT. Vo voľnom čase sme mali dobrú príležitosť pre lepšie spoznanie rôznych krajín z pohľadu domácich obyvateľov – našich spolužiakov na letnej škole a na naučenie sa aj pár základných cudzojazyčných fráz, napríklad, v španielskom jazyku. Vďaka tejto skúsenosti sme nadobudli poznanie, že aj napriek zdanlivo veľkým rozdielom medzi rôznymi kultúrami, sa vždy dá nájsť niečo spoločné a odlišnosti môžeme vnímať ako zaujímavé, ale najmä obohacujúce. Pre naše budúce povolanie bolo na letnej škole azda najdôležitejšie poznanie, že aj keď budú naši budúci žiaci z rôznych krajín, či z odlišného kultúrneho prostredia, každého môžeme zaujať a nadchnúť, ak my sami, ako učitelia, sme zapálení pre svoj predmet a vyučovanie a informácie dokážeme odovzdávať čo možno najzaujímavejším spôsobom.

Projekt IncluSMe pokračuje aktívnym predstavovaním vybraných modulov na medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať na pôde FPV UKF v Nitre dňa 28. augusta 2018. Cieľovou skupinou konferencie sú učitelia prírodovedných predmetov a matematiky z praxe. Nasledujúcou aktivitou projektu IncluSMe v akademickom roku 2018/2019 bude letná škola pre študentov učiteľstva matematiky. Medzinárodnú skupinu študentov privíta Univerzita vo Vilniuse, v Litve. Rozpočet projektu garantuje pobyt troch študentov učiteľstva matematiky a jedného vyučujúceho didaktiky matematiky.
Formálne vyučovanie a neformálne stretnutia počas vzdelávacích a akademických aktivít projektu InsluSMe ponúkajú študentom i pedagógom nezameniteľnú skúsenosť o vyučovaní, práci s mladými ľuďmi, ale najmä o otvorenej, ústretovej a pozitívnej komunikácií v kultúrne rôznorodom akademickom prostredí a tým potvrdzujú zmysluplnosť realizácie medzinárodných kultúrno-edukačných projektov.

Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., Bc. Mária Sendecká
Foto: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo