L3-banner-media

Nové projekty Filozofickej fakulty

 
Filozofická fakulta dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich boli rozhodnutím agentúry finančne podporené nasledovné projekty:
• „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a existenciálnych stratégií“ (zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre),
• „Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945“ (zodpovedný riešiteľ Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Katedra histórie FF UKF v Nitre),
• „Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na Slovensku“ (zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, PhD., Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre),
• „Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“ (zodpovedná riešiteľka doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre, v spolupráci s FSŠ),
• „Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska“ (v partnerstve s Archeologickým ústavom SAV, zodpovedná riešiteľka na FF doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie FF UKF v Nitre).
Na Filozofickej fakulte UKF v Nitre sa pritom v rámci predchádzajúcich všeobecných výziev APVV aktuálne rieši už 5 projektov v oblastiach základného a aplikačného výskumu (2 z nich v spolupráci s pracovníkmi FPV a PF). Úspešnosť fakulty v získavaní výskumných grantov v najdôležitejšej národnej grantovej agentúre vypovedá o kvalitnej systematickej príprave projektov a o širšom odbornom uznaní erudovanosti riešiteľských kolektívov fakulty.
 
Autor textu: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo