L3-banner-media

Koordinátor medzinárodného projektu

Katedra informatiky FPV získala medzinárodný projekt v rámci grantovej schémy Erasmus+ KA203 – Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Cieľom projektu FITPED – Work-based Learning in Future IT Professionals Education (2018-1-SK01-KA203-046382) s rozpočtom 250 000 Eur je návrh a overenie edukačného modelu s využitím vytvorenej inovatívnej softvérovej platformy, ktorý podporí rozvoj vysokošpecializovaných zručností a kompetencií budúcich IT odborníkov v oblasti vývoja softvéru a spracovania dát.
Model sa zameriava na zvýšenie úrovne výstupných znalostí z úvodných IT predmetov ako nutného predpokladu pre zvýšenie celkovej úrovne štúdia vysokošpecializovaných znalostí a zručností absolventov, ako aj prípravu študentov na celoživotné vzdelávanie aplikáciou prístupov work-based learning (WBL) a problem-based learning (PBL).
Hlavným cieľom konzorcia univerzít a firiem zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska je v súlade s prioritami programu Erasmus+ realizovať aktivity, ktoré podporujú inovatívne metódy vo vzdelávaní, vytvárajú a rozvíjajú digitálne vzdelávacie materiály a nástroje. Implementovaný edukačný model bude postavený na inovatívnej kombinácii prínosov mikrolearningu a automatizovaného hodnotenia programového kódu s cieľom zabezpečiť interaktivitu a poskytovanie okamžitej spätnej väzby študentom. Zároveň úzke prepojenie s WBL pripraví študentov na riešenie projektov z praxe a rozvinie pripravenosť študentov pre celoživotné vzdelávanie.
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti IT odborov akreditovaných študijných programov vysokých škôl. Do aktivít projektu budú študenti kontinuálne zapojení implementáciou inovácií do vzdelávania. Zvláštna pozornosť bude venovaná zapojeniu študentov doktorandského štúdia partnerských univerzít s cieľom pripraviť ich na prácu učiteľa a zároveň im umožniť získať skúsenosti v práci v medzinárodnom projektovom tíme.
V krátkodobom horizonte projekt predpokladá, že vytvorená platforma umožní využívanie inovatívnych prostriedkov vzdelávania, čím sa zvýši kvalita prípravy a zníži percento študentov ohrozených vzdelávacím neúspechom a predčasne končiacich štúdium. Zapojení študenti súčasne dosiahnu lepšie klasifikačné hodnotenie. V dlhodobom horizonte projekt predpokladá vyššiu úroveň IT vedomostí a zručností pre pracovný trh a lepšiu pripravenosť absolventov na celoživotné vzdelávanie.
Podrobnejšie informácie o projekte, realizovaných aktivitách, pracovných stretnutiach, multiplikačných podujatiach a ďalších výstupoch projektu budú v krátkom čase dostupné na stránke www.fitped.eu.
 
Text: Mgr. Martin Drlik, PhD. – Katedra informatiky FPV
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo