L3-banner-media

UKF na slavistickom kongrese

Slavistika je integrálnou a uznávanou súčasťou svetovej vedy. Pri jej zrode stála významná osobnosť slovenskej vedy Pavol Jozef Šafárik (1795 – 1861). Slavisti z celého sveta (od Japonska a Indie cez Európu až po USA) sa stretávajú na svojich kongresoch každých päť rokov od roku 1929, kedy sa konal I. medzinárodný slavistický kongres v Prahe.
Najnovšie výsledky svojich výskumov z oblasti slovanskej jazykovedy, literárnej vedy, kulturológie, folkloristiky, translatológie a pod. prezentovali slavisti na XVI. medzinárodnom kongrese slavistov v Belehrade v dňoch 20. – 27. augusta 2018. Vyše deväťsto účastníkov aktívne vystúpilo v sekciách, tematických blokoch, pri okrúhlych stoloch či formou posterov.
Kongres slávnostne otvoril predseda Medzinárodného komitétu slavistov prof. Dr. Boško Suvajdžić a ďalšie významné osobnosti svetovej slavistiky. Účastníkov kongresu prijal aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý vysoko ocenil prácu slavistov a ich vedecké výsledky. V bohatom programe bola špeciálna téma súvisiaca s miestom konania kongresu: Dvesto rokov Srbsko-nemecko-latinského slovníka Vuka Karadžića, kodifikátora súčasnej srbčiny, a Význam diela Aleksandra Belića (1876 – 1960) pre svetovú slavistiku a lingvistiku.
Našu univerzitu reprezentoval na kongrese prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF. Vystúpil s referátom Stav a štatút vojvodinskej slovenčiny ako enklávneho jazyka a v tematickom bloku Slovanské spisovné jazyky od teórie k praxi s príspevkom Formovanie postojov študentov vysokých škôl k spisovnému jazyku. Zúčastnil sa ako člen Komisie pre slovanské spisovné jazyky za Slovenskú republiku na jej riadnom zasadnutí. Všetky príspevky , ktoré odzneli na kongrese, boli predtým publikované v národných slavistických periodikách, na kongrese dostali prítomní účastníci publikáciu v dvoch zväzkoch: Tézy a abstrakty z kongresových príspevkov (diel 1 – Jazyk, diel 2 – Literatúra, kultúra, folklór). Súčasťou kongresu bol bohatý kultúrny program, koncert speváckeho zboru filologickej fakulty, prezentácie najnovších slavistických publikácií, besedy a diskusie.
XVI. medzinárodný kongres slavistov slávnostne ukončili v nedeľu 26. augusta 2018. Ďalší kongres sa bude konať o päť rokov v Paríži.

Text: prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo