L3-banner-media

Ocenenia pre nitrianske osobnosti

Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 02. septembra 2018 pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra, odovzdali ocenenia významným osobnostiam mesta. Patrili medzi nich aj zamestnanci našej univerzity, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu mesta.
Cenu mesta Nitra získal pracovník Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Bola mu udelená za mimoriadne zásluhy vo vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitra v oblasti kultúry a umenia.
Pamätné listy mesta Nitra udelili pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu aj Mgr. Dominike Hlavinovej Tekeliovej, PhD. z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ, doc. PaedDr. Miroslavovi Tvrdoňovi, PhD., prorektorovi pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci a PhDr. Ľubošovi Törökovi, PhD., prodekanovi pre medzinárodné vzťahy a rozvoj FF. Pamätný list dostal aj emeritný rektor Sen. h. c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.
Text: Mgr. Tímea Kamenická – referát pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
Foto: Mesto Nitra
Fotografia v perexe: A. Jančovič

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo