L3-banner-media

Konferencia projektu IncluSMe

V utorok 28. augusta 2018 sa v priestoroch UKF na Triede A. Hlinku konala medzinárodná konferencia s názvom STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností. Konferenciu organizovala UKF v spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, ČR, ako aktivitu medzinárodného projektu Erasmus+ IncluSMe, číslo projektu 2016-1-DE01-KA203-002910. Hlavným riešiteľom projektu IncluSMe je Vysoká škola pedagogická vo Freiburgu, Nemecko, s ktorou UKF začala úspešnú spoluprácu už v roku 2010 projektmi 7RP PRIMAS a Comenius COMPASS.
Medzinárodnej konferencie STEM vzdelávanie a inklúzia kultúrnych odlišností sa zúčastnili vysokoškolskí učitelia pripravujúci budúcich učiteľov, cviční učitelia zo základných a stredných škôl, výskumní pracovníci v oblasti environmentalistiky a ekológie a predstavitelia rôznych inštitúcií, ktoré sa venujú vzdelávaniu v uvedenej problematike.
Účastníci prišli z deviatich krajín: Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Slovensko a zastupovali spolu šestnásť univerzít.
Účastníkov konferencie v úvode privítal dekan FPV, prof. RNDr. František Petrovič, PhD., a konferenciu pozdravili aj prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. a prodekan pre vzdelávaciu činnosť FPV, RNDr. Dušan Vallo, PhD.
Nosnými katedrami riešenia projektu IncluSMe sú Katedra matematiky a Katedra ekológie a environmentalistiky FPV, ktorých pracovníci konferenciu odborne i organizačne pripravili. V rámci odborného programu si účastníci vypočuli tri hlavné prednášky týkajúce sa aktuálnych výstupov projektu IncluSMe v oblastiach: kultúrne aspekty inklúzie, vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v mimoškolských aktivitách a súčasné problémy ekológie vo vyučovaní v kontexte inklúzie kultúrnych odlišností. Ďalšie plenárne prednášky priniesli pohľady na inklúziu na základe rôznych skúseností prednášajúcich či hľadísk prístupu k inklúzii. Jednu z plenárnych prednášok predniesla aj PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. z Ústavu romologických štúdií a prodekanka FSVaZ. Veľmi hodnotnou a zaujímavou bola prednáška pani učiteľky Mgr. Zuzany Kijácovej zo ZŠ Výčapy-Opatovce, ktorá sa s účastníkmi konferencie podelila o svoju skúsenosť z vyučovania matematiky detí z kresťanských rodín z Iraku, ktorí do obce prišli v roku 2016. Časť odborného programu konferencie sa niesla pod garanciou prof. PaedDr. Aleny Haškovej, CSc. z Katedry techniky a informačných technológií PF.
Podobná konferencia sa v rámci projektu IncluSMe bude konať na jar roku 2019 na Univerzite v Nikózii, Cyprus. K aktivitám projektu patria i letné školy pre študentov učiteľstva. Päť študentov ekológie a environmentalistiky sa zúčastnilo letnej školy v júni 2018 v Prahe a v nadchádzajúcom akademickom roku 2018/2019 bude letná škola inkluzívnej pedagogiky vo vyučovaní matematiky organizovaná Univerzitou vo Vilniuse v Litve a zúčastní sa jej skupina piatich študentov učiteľstva matematiky FPV.
Viac informácií nájdete na https://inclusme-project.eu/
Text: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. – Katedra matematiky FPV, zodpovedná riešiteľka projektu IncluSMe
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo