L3-banner-media

Sociálna práca – profesia s perspektívou a poslaním

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ zrealizovala dňa 20. septembra 2018 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis s podtitulom „Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním“, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Pozvanie na konferenciu prijali zahraniční hostia Raf Sondervorst z Odisee University College z Bruselu, Dr. sc. Dalibor Doležal z University of Zagreb z Chorvátska, kolegovia z Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, zo Slezskej univerzity v Opave, z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a z Univerzity Komenského v Bratislave. Konferenciu svojou účasťou podporili rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. v zastúpení Ing. Emílie Tóthovej, poverenej riadením Odboru sociálnych vecí NSK, primátor mesta Nitra doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., ako aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Konferencia sa uskutočnila v Poradenskom a servisnom centre UKF, ktoré bolo vďaka svojim pekným priestorom ideálnym miestom na zrealizovanie tohto vedeckého podujatia. Atmosféra konferencie bola výborná, stretli sa na nej odborní vedeckí pracovníci, ktorí vzdelávajú budúcich profesionálov v oblasti sociálnej práce, a nechýbali ani odborníci z praxe, ktorí predniesli zaujímavé a inšpiratívne podnety z praktického výkonu sociálnej práce. Priebeh akcie obohatili aj pracovníci a klienti Zariadenia sociálnych služieb Kreatív z Klasova a Zariadenia sociálnych služieb Svetlo z Olichova, ktorí svojou prítomnosťou a prezentáciou vlastných výrobkov zdôraznili humanitný a benefičný rozmer vedeckej konferencie.
V rámci konferencie bol vytvorený priestor na výmenu vzácnych skúseností vzdelávateľov z európskych univerzít a diskusiu účastníkov, do ktorej sa zapájali aj hostia z občianskych združení a pozvaných zariadení. Príjemnú atmosféru podujatia umocnili aj príspevky a rozhovory účastníkov v rámci interaktívnych workshopov, ktoré vytvorili priestor na otvorenú diskusiu o prezentovaných témach.
Poďakovanie za úspešné zvládnutie konferencie patrí prof. PhDr. Martine Mojtovej, PhD. a prof. PhDr. Jánovi Gaburovi, CSc., vedeckým garantom konferencie, ktorí so svojím tímom pracovníkov Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ, s docentmi, odbornými asistentmi, doktorandmi a študentmi – dobrovoľníkmi, zrealizovali dôstojné vedecké podujatie, ktorého dobré meno, veríme, sa bude ďalej šíriť. Zároveň sa chceme pekne poďakovať za podporu pri realizovaní konferencie našej alma mater, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF a Mestu Nitra. Osobitné poďakovanie za finančnú podporu konferencie patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju a firme Granden. Naše poďakovanie patrí aj editorovi medzinárodného vedeckého žurnálu Clinical Social Work and Health Intervention za možnosť publikovať príspevky v tomto renomovanom zahraničnom časopise.
Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ
Foto: Lubo Balko – referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo