L3-banner-media

Svetová translatológia v Nitre

V dňoch 24. – 26. septembra 2018 sa na Katedre translatológie FF konala medzinárodná konferencia Translation, Interpreting, and Culture: Old Dogmas, New Approaches (Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy). Konferencia bola výsledkom spojenia síl štyroch fakúlt slovenských univerzít, ktoré organizačne a obsahovo zabezpečujú výučbu prekladateľstva a tlmočníctva (FF UKF v Nitre, FF UMB v Banskej Bystrici, FF UK v Bratislave, FF PU v Prešove, ako aj Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave). Zúčastnilo sa jej viac než 100 domácich a zahraničných hostí zo Spojených štátov, Francúzska, Talianska, Rumunska, Turecka, Indie či Číny. Hlavnými rečníkmi boli celosvetovo uznávaní translatológovia – prof. D. Gile, prof. E. Gentzler a prof. A. Chesterman.
V rámci bohatého trojdňového cyklu prednášok odzneli v jednotlivých sekciách príspevky a panelové diskusie venované aktuálnym témam translatológie, akými sú strojový preklad, tlmočenie, oblasť odborného, audiovizuálneho či umeleckého prekladu. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa aj viacerých workshopov, ktoré viedli poprední domáci či zahraniční teoretici a praktici prekladu a tlmočenia. Na príprave konferencie participovali aj študenti KTR, či už v úlohe tlmočníkov alebo dobrovoľníkov.
Nesmierne nás teší, že konferencia, ale aj príspevky, prezentované výskumy a v neposlednom rade podnetné diskusie potvrdili, že Katedra translatológie FF, respektíve slovenská translatológia, dokáže udržať krok s tou svetovou a zároveň jej má čo ponúknuť.
Konferencia je výstupom projektu VEGA č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II. Fakty, javy a osobnosti prekladových aktivít v slovenskom kultúrnom priestore a podoby ich fungovania v ňom a projektu VEGA č. 1/0551/16 Hybridita v jazyku, texte a translácii.
Za finančnú podporu ďakujeme:
WEBTIC loga
Osobitne ďakujeme za finančnú a organizačnú podporu vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Text: Mgr. Jana Ukušová, PhDr. Andrej Zahorák, PhD. – Katedra translatológie FF
Foto: Bc. Mariana Michalková

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo